persbericht

Nieuwe lessentabellen voor tweede en derde graad secundair onderwijs: opnieuw meer ruimte voor keuzes van de school

do 9 februari 2023
Katholiek Onderwijs Vlaanderen stelt vandaag de minimum-modellessentabellen voor de tweede en derde graad in het secundair onderwijs voor. Met deze lessentabellen zijn scholen zeker dat ze voldoende tijd voorzien om de minimumdoelen (eindtermen) te bereiken. Dankzij de versoberde minimumdoelen worden scholen meer dan voordien de regisseur van hun lesaanbod en maken ze bovenop de minimumdoelen doordachte eigen keuzes op vlak van inhouden en pedagogisch-didactische aanpak.

“Scholen rekenen op hun netwerkorganisatie om modellessentabellen te voorzien die hen enerzijds zekerheid en anderzijds ruimte voor eigen keuzes bieden. Door de versobering van de minimumdoelen die eraan komt, kunnen we opnieuw ruimte voorzien voor scholen en lerarenteams om vanuit hun pedagogisch project een eigen aanbod te doen aan ouders en leerlingen”, zegt Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. “Met de minimum-modellessentabellen vullen we vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen zelf die ruimte niet in, maar bieden we schoolteams een basis om met elkaar het gesprek aan te gaan over die eigen keuzes.”

Scholen krijgen opnieuw eigenaarschap dankzij versoberde minimumdoelen

sla link op in klembord

Na de vernietiging van de eindtermen door het Grondwettelijk Hof bereikten de onderwijsverstrekkers met de minister van Onderwijs in september een akkoord over de opmaak van de nieuwe minimumdoelen. De vernietigde eindtermen waren te uitgebreid, te gedetailleerd, en schreven te streng voor wat de leraar moest doen in de klas. Een van de gevolgen hiervan was de verdringing van Esthetica uit het curriculum en de noodgedwongen integratie ervan binnen het leerplan Maatschappelijke, Economische en Artistieke Vorming.

Dankzij het vernieuwde eigenaarschap over hun lesaanbod kunnen scholen artistieke vorming opnieuw een volwaardige plaats in het curriculum geven. Daarbij hebben ze de keuze om dit als apart vak zoals Esthetica op te nemen, te integreren in een ander vak of de minimumdoelen te bereiken door projecten of themadagen te organiseren.

“De versobering van de minimumdoelen laat ons nu toe om artistieke vorming zoals beloofd opnieuw alle kansen te geven, net als het vak Duits, of om extra uren te voorzien voor Nederlands, wiskunde, STEM-projecten of praktijkvakken”, zegt Lieven Boeve. “In de meeste leerjaren houden we vier lesuren vrij voor een eigen invulling door de school. In een aantal gevallen adviseren we wel consequent om hiervan een uur extra Nederlands te voorzien.”

Uitrol modernisering

sla link op in klembord

De bekendmaking van de minimum-modellessentabellen, die de voorbije weken grondig zijn doorgesproken met de vertegenwoordigers van de directies, is een nieuwe stap in de uitrol van de modernisering van het secundair onderwijs.

De minimumdoelen van de tweede en derde graad worden versoberd en zullen in principe tegen maart beschikbaar zijn. De ontwerpleerplannen van de derde graad zijn ten laatste eind maart klaar voor de algemene vorming en begin mei voor de specifieke vorming. De aangepaste leerplannen voor de tweede graad volgen in de loop van juni. Daarin geven we aan wat op basis van de nieuwe minimumdoelen niet meer aan bod hoeft te komen. Ze gaan in op 1 september 2023.

De opmaak van de versoberde minimumdoelen van de eerste graad is gepland voor het eerste semester van volgend schooljaar. Zij gaan in op 1 september 2024.