persbericht

Katholiek Onderwijs Vlaanderen tevreden met nieuwe aanpak voor eindtermen

ma 19 september 2022
Katholiek Onderwijs Vlaanderen reageert tevreden op het akkoord dat de Vlaamse regering goedkeurde over de aanpak voor de ontwikkeling van nieuwe eindtermen voor de tweede en derde graad secundair onderwijs.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen reageert tevreden op het akkoord dat de Vlaamse regering goedkeurde over de aanpak voor de ontwikkeling van nieuwe eindtermen voor de tweede en derde graad secundair onderwijs. Dat was nodig na de vernietiging van die eindtermen door het Grondwettelijk Hof op 16 juni 2022. Het Hof bepaalde immers dat eindtermen minimumdoelen moeten zijn, verzoenbaar met de verschillende pedagogische projecten van onderwijsverstrekkers, en dat er voldoende ruimte over moet blijven voor eigen doelen van die onderwijsverstrekkers.

De nieuwe manier van werken komt tegemoet aan de kritiek van het onderwijsveld over de gehanteerde methodiek, de omvang, de gedetailleerdheid en de haalbaarheid van de eindtermen. De uitgezette tijdslijn zorgt ervoor dat onze scholen op tijd nieuwe eindtermen zullen hebben om het curriculum voor leerlingen van de derde graad op te starten. Ook het engagement om aansluitend, en volgens dezelfde methodiek, de eindtermen van de eerste graad opnieuw aan te pakken, en daarna nieuwe eindtermen voor het basisonderwijs te ontwikkelen, onderschrijft Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen: “Onderwijskwaliteit heeft niets te maken met kwantiteit van eindtermen, maar gaat over de diepgang waarmee je die kan realiseren. En daarvoor heb je voldoende onderwijstijd nodig: pas dan kan je leerlingen die het moeilijker hebben goed ondersteunen, en wie meer aankan bijkomend stimuleren en laten excelleren. Vanuit de diversiteit aan eigen pedagogische projecten engageert het katholiek onderwijs in Vlaanderen zich tot die kwaliteit.”

Vanmiddag in Gent, op het congres van Katholiek Onderwijs Vlaanderen getiteld ‘Ruimte voor kwaliteit’, wordt dat engagement bijkomend toegelicht. In zijn slottoespraak komt Lieven Boeve onder meer nog terug op de eindtermen, maar ook op het lerarentekort en het koopkrachtverlies.