Missie en visie

We ondersteunen, vertegenwoordigen en behartigen de belangen van alle katholieke scholen.

Missie

In opdracht van de Bisschoppenconferentie verenigt onze organisatie de besturen van katholieke onderwijsinstellingen met hun scholen, centra, internaten, academies, hogescholen en universiteit.   Als netwerkorganisatie zorgen we voor de levensbeschouwelijke, pedagogische, bestuurlijk-beheersmatige en planologische  visieontwikkeling en ondersteuning van het katholiek onderwijs in Vlaanderen en Brussel.   We  behartigen de belangen van de leden en  vertegenwoordigen hen bij de overheid, in de Kerk en in de samenleving.   Via inspirerende en kwaliteitsvolle dienstverlening aan onze leden bouwen we samen verder aan de rijke  katholiek-pedagogische traditie in Vlaanderen en Brussel. Zo werken we mee aan de brede persoonsvorming die elke lerende in staat stelt een waardevol leven uit te bouwen. 
Als katholiek onderwijs blijven we gaan voor ambitieus onderwijs voor élke leerling, genereus ambitieus dus. Lieven Boeve

Visie

Voor het realiseren van onze missie zet onze organisatie in op het:

 • verdiepen van de christelijke en cultureel-maatschappelijke inspiratie van waaruit we de grondwettelijke vrijheid van onderwijs invullen
 • optimaliseren van de  organisatie van het onderwijslandschap en van de  bestuurskracht van onze besturen
 • garanderen van  gelijke onderwijskansen en  brede zorg voor iedere leerling in een inclusief onderwijs
 • ontwikkelen van een omvattende visie op de ontwikkeling en vorming van de totale persoon, met kansen voor levenslang leren
 • kritisch afstemmen van onderwijs en vorming op de verwachtingen van de  samenleving
 • uitbouwen van integrale  kwaliteitsontwikkeling binnen onderwijs
 • bevorderen van een integraal  personeels- en loopbaanbeleid met inbegrip van continue professionalisering
 • krachtig op elkaar betrekken van  traditie en innovatie, waarbij we rekening houden met bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek
 • engageren van alle  betrokkenen in onderwijs en vorming en uit het bredere middenveld als partners
 1. Als ledenvereniging en netwerkorganisatie waarborgen we een  brede betrokkenheid van ons katholiek onderwijsveld. Hiertoe zorgen we voor goed functionerende bestuurs- en overlegorganen, en stemmen we onze Vlaanderenbrede en regionale werking op elkaar af. Onder het motto ‘gelijkgericht waar het kan, verscheiden waar nodig’ vertrekken we van een  eenheid van visie en aanpak , met oog voor de eigenheid van de verscheiden contexten  binnen onze organisatie. 
 2. In kritisch-constructieve interactie met onze sterk veranderde en veranderende cultuur en samenleving concretiseren we samen met onze leden de  katholieke dialoogschool als kwaliteitskenmerk voor het katholiek onderwijs, en kaderen onze eigen werking hierin. 
 3. Met het oog op de versterking van het beleidsvoerend vermogen van besturen en de kwaliteitsvolle organisatie van ons onderwijslandschap, stimuleren we  bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting , met bijzondere aandacht voor solidariteit tussen de verschillende besturen en hun scholen. 
 4. We kiezen voor een geïntegreerde ondersteuning  van besturen en hun (hoge)scholen, centra en internaten die gericht is op de levensbeschouwelijke, de pedagogische en didactische, de bestuurlijk-organisatorische, de administratief-logistieke, de juridische en planologische dimensies van het onderwijs. In onze concrete werking zetten we in op Vlaanderenbrede visie- en expertiseontwikkeling, en begeleiding met effect tot op de klasvloer. 
 5. We  vertegenwoordigen het katholiek onderwijs bij de overheden, in de Kerk en in de samenleving, en op het internationale forum. Op grond van onze expertise en daadkracht zijn we een kritisch-constructieve partner voor de besluitvorming en de uitvoering van het onderwijs- en vormingsbeleid in Vlaanderen en Brussel. 
 6. We zorgen voor een  effectieve en eigentijdse communicatiestrategie die efficiënt onze relevante doelgroepen informeert en zichtbaar bijdraagt aan de opinievorming over onderwijs en opvoeding. 
 7. Onze interne organisatie is beheersbaar, transparant en efficiënt, werkt doelgericht en streeft naar duurzaamheid. We kiezen voor een korte en heldere advies- en besluitvormingsketen. We gaan na of we de uitgezette doelstellingen realiseren en zetten actief in op interne kwaliteitsontwikkeling. 
 8. We erkennen en appreciëren de  professionaliteit van onze medewerkers  en zetten actief in op het versterken van hun inspiratie en expertise. Kenmerkend voor onze werking zijn: vertrouwen, op menselijkheid bedachte collegialiteit en hartelijke gastvrijheid, teamgericht werken, dialogaal en gedeeld leiderschap, gezamenlijke verantwoordelijkheid, en heldere aansturings-, communicatie- en rapporteringslijnen. 
 9. We zijn in onze organisatie een  inspirerend voorbeeld  voor het katholiek onderwijs in Vlaanderen en Brussel. We leven zelf voor wat we als kwaliteitsvol aan onze universiteit, (hoge)scholen, centra en internaten voorhouden.