Zorg is een breed begrip dat ruimer gaat dan de aanpak van problemen en preventief werken. Het gaat om het geheel van initiatieven die door alle schoolbetrokkenen worden genomen om optimale ontwikkelingskansen te creëren voor alle leerlingen. Zorg op school heeft steeds betrekking op de domeinen leren en studeren, onderwijsloopbaan, psychisch, sociaal en fysiek welbevinden van de leerling.

Onder zorgbeleid vallen onderwerpen als:

  • Leerlingenbegeleiding
  • Inclusie (redelijke aanpassingen, M-decreet …)
  • Ondersteuningsnetwerken
  • STUVO en studentenfinanciering
  • Zorg voor de zieke leerling

Contacteer

  • Basisonderwijs: Greet Vanhove, Lien De Feyter
  • Secundair onderwijs: Joost Laeremans, Katrien Bressers
  • Buitengewoon onderwijs: Annemie Jennes
  • Samenwerking CLB: Jan Coppieters
  • Competentieontwikkeling inclusief onderwijs: Inge Ranschaert

Katholiek onderwijs Vlaanderen publiceert de geactualiseerde versie van de visietekst "Scholen ondersteunen bij het werken aan een kansenrijk en zorgbreed onderwijs voor alle jongeren als een kerntaak van pedagogische begeleiding en clb" . Hij richt zich in de eerste plaats tot alle pedagogisch begeleiders en tot de medewerkers van de VCLB. Aangezien deze tekst steunt op de visietekst  "Uitgangspunten voor een kansenrijk en zorgbreed onderwijs", wordt ook de link naar die tekst vermeld.

Documentatie