Wachtgeldtoelage

Een vastbenoemd personeelslid dat ter beschikking is gesteld wegens ontstentenis van betrekking heeft nog recht op zijn salaris of minstens op een wachtgeldtoelage. Meer informatie hierover vind je onder het thema Reaffectatie.
Bij de andere vormen van terbeschikkingstelling heeft een personeelslid enkel recht op een wachtgeldtoelage als het gaat om een TBS wegens ziekte.