Type 9

In het M-decreet is het oprichten van een type 9 voor normaalbegaafde leerlingen met ASS opgenomen.

Omschrijving type 9 in het M-decreet

Type 9, voor kinderen met een autismespectrumstoornis en die geen verstandelijke beperking hebben. Kinderen met een autismespectrumstoornis zijn kinderen bij wie op basis van gespecialiseerde, door een multidisciplinair team aangeleverde diagnostiek, met inbegrip van psychiatrisch onderzoek, een van de volgende problematieken wordt vastgesteld:

 • de autistische stoornis;
 • een pervasieve ontwikkelingsstoornis niet-anders-omschreven.

Duiding bij de regelgeving in het buitengewoon basisonderwijs

Programmatienorm BuBaO 
Voor scholen die in een gemeente liggen met een bevolkingsdichtheid van meer dan 75 inwoners/km² (al onze scholen) bedraagt de oprichtingsnorm voor BuBaO-scholen 14 leerlingen.

Tijdens de telling (nieuwe type : 2016-2017 op 1/10/2016, andere scholen 1/2/2017) dient de school te voldoen aan de rationalisatienorm voor type 9 (14).

Indien deze rationalisatienormen niet worden gehaald, start het mechanisme van het zogenaamde genadejaar.
Meer informatie voor de opstart van type 9 op 1/9/2015: Mededeling 2015_08_27_teldag-genadejaar-type9 -BuBaO.pdf

Genadejaar

Op de eerste schooldag van februari 2016 dient de school de norm van 14 lln type 9 te behalen. Indien ze dat aantal NIET behaalt, valt ze terug op de "behoudsnorm", ttz. 9 leerlingen type 9.

 • Indien de school aldus 9 leerlingen type 9 telt, dan behoudt die school type 9 op 1/9/16!
 • Indien de school die behoudsnorm van 9 leerlingen niet behaalt op 1/2/16, dan vervalt op 1/9/16 haar erkenning voor type 9. 

Duiding bij de regelgeving in het buitengewoon secundair onderwijs

Programmatienorm BuSO type 9

Voor buso-scholen wordt er geen programmatienorm bepaald voor type 9 (conform aan de huidige regelgeving voor de types in het BuSO).
Voor buso-scholen gelden de programmatienormen per opleidingsvorm en worden de leerlingen binnen alle types in een bepaalde opleidingsvorm opgeteld. 

Let wel: op 1/10/2015 dient er voor elke OV type 9 die  wordt ingericht 1 leerling te zijn ingeschreven, anders gaat de programmatie niet door.

De overheid heeft beslist om bij de oprichting van type 9 niet te hertellenop 1/10/2015 in functie van het lesurenpakket. Scholen kunnen het lesurenpakket van 1/2/2015 gebruiken vanaf 1/9/2015.
Echter buso-scholen die een nieuwe opleidingsvorm opstarten in combinatie met type 9, worden wel herteld op 1/10/2015 en dienen aan die oprichtingsnorm te voldoen.

Programmatienorm nieuwe opleidingsvorm

Uit de omzendbrief SO/2006/03(buso)

6.6 Oprichting van een nieuwe opleidingsvorm 1, 2 of 3

Een bestaande school voor buitengewoon secundair onderwijs die voldoet aan de rationalisatienorm kan per 1 september een nieuwe opleidingsvorm 1, 2 of 3 oprichten, op voorwaarde dat:

 • het vorig schooljaar ten minste 150% van de rationalisatienorm werd bereikt voor de reeds ingerichte opleidingsvorm(en);
 • 2 opeenvolgende schooljaren 250% van de rationalisatienorm wordt bereikt;
 • vanaf het derde schooljaar de gewone rationalisatienorm wordt bereikt.

6.7 Een nieuwe opleidingsvorm 4 oprichten

Een bestaande school voor buitengewoon secundair onderwijs die voldoet aan de rationalisatienorm kan per 1 september een opleidingsvorm 4 oprichten, op voorwaarde dat:

 • het vorig schooljaar ten minste 150% van de rationalisatienorm werd bereikt voor de reeds ingerichte opleidingsvorm(en);
 • 2 opeenvolgende schooljaren 125% van de rationalisatienorm wordt bereikt;
 • vanaf het derde schooljaar de gewone rationalisatienorm wordt bereikt.

Rationalisatienorm

 • opleidingsvorm 1: 7 leerlingen
 • opleidingsvorm 2: 12 leerlingen
 • opleidingsvorm 3: 24 leerlingen
 • opleidingsvorm 4: 12 leerlingen

Rationalisatienorm
voor Vlaamse scholen in het Brussels hoofdstedelijkgewest:

 • opleidingsvorm 1: 5 leerlingen
 • opleidingsvorm 2: 9 leerlingen
 • opleidingsvorm 3: 18 leerlingen
 • opleidingsvorm 4: 9 leerlingen

Besluit:

Dit betekent voor een nieuwe OV4 op een nieuwe vestigingsplaats dat er voor de eerste twee schooljaren op de eerste schooldag van oktober 15 leerlingen moeten ingeschreven zijn.

Wanneer dit niet het geval is gaat de programmatie NIET door.

Op basis van de definitieve telling van de schoolbevolking op 1/2/2016 zal het lesurenpakket en het paramedisch pakket voor 1/9/2016 berekend worden.

Type 9 is enkel toegankelijk met een attest type 9, uitgereikt door het CLB. 
Ouders die vragen hebben bij de schoolloopbaan van hun kind, vragen best een gesprek aan in hun huidige school met de klastitularis, zorgcoördinator, het CLB van de school en eventueel de directie. Wanneer alle fasen van het zorgcontinuüm zijn doorlopen en de leerling blijft het moeilijk hebben om zich binnen een gewone schoolsetting te handhaven, kan in samenspraak een overstap naar type 9 worden overwogen. 
Voor leerlingen die nu al naar het buitengewoon onderwijs gaan, blijft het huidig attest geldig tot de leerling overgaat naar een ander onderwijsniveau. (bubao/buso) 

Afspraken type 9 - scenario's CLB

Alle leerlingen met ASS die op dit moment GON krijgen en alle leerlingen met ASS die momenteel school lopen in het buitengewoon onderwijs behouden hun rechten op basis van hun inschrijvingsverslag, ook wanneer ze hun 2e jaar GON wensen uit te stellen. De ‘nieuwe spelregels’ moeten gehanteerd worden telkens als er een wijziging is van
onderwijsniveau, wijziging van aard van integratie, wijziging van de aard en ernst van de handicap of wijziging van het type. Het is niet de bedoeling dat alle leerlingen met ASS per 01/09/2015 een gemotiveerd verslag of verslag type 9 krijgen in plaats van hun huidig inschrijvingsverslag.
In een aantal situaties, steeds in het belang van de leerling, zou de opmaak van een nieuw gemotiveerd verslag of verslag zich echter kunnen opdringen. 

Uitvoeringsbesluit betreffende programmatie in het buitengewoon onderwijs

Op vrijdag 23 mei werden het Besluit en de bijhorende aanvraagformulieren goedgekeurd door de Vlaamse Regering. 

U kan het Besluit hier nalezen. Ook kan u in een Word-formaat de volgende aanvraagformulieren voor het indienen van een aanvraag bij AGODI raadplegen en downloaden:

Wij willen jullie aandacht  nog even vestigen op de volgende zaken: 

 • Alle aanvragen voor type 9 (dus ook in combinatie met nieuwe opleidingsvormen) dienen dus door middel van bovenstaande formulieren elektronisch aan Agodi te worden bezorgd
 • BuSO-scholen die binnen een bestaande OV4 een type 9 wensen op te richten, dienen uiterlijk op 1 september 2015 (bij de start van type 9) een samenwerkingsovereenkomst met één of meerdere scholen voor gewoon secundair onderwijs kunnen aantonen. 
 • Hoewel niet nadrukkelijk gevraagd in het Besluit of de aanvraagformulieren, raden wij aan dat BuSO-scholen die lid zijn van een scholengemeenschap, de adviezen van het onderhandelingscomité en het medezeggenschapscollege van de scholengemeenschap als bijlage toevoegen aan hun aanvraag ten behoeve van Agodi. Dit conform artikel 57 van de Codex secundair onderwijs en conform de planningsprocedure van het gewoon secundair onderwijs.

Documentatie