De arbeidsverhouding tussen het personeelslid en de werkgever evenals de rechten en plichten van beide partijen zijn vastgelegd in het Algemeen reglement en in het Arbeidsreglement; deze vormen een aanvulling bij de arbeidsovereenkomst (het contract) en de wettelijke bepalingen.

Voor alle vrije gesubsidieerde katholieke scholen van het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs geldt een gemeenschappelijk Algemeen reglement; daarnaast is er een Algemeen reglement voor alle internaten van het katholiek onderwijs, en een derde voor alle katholieke centra voor Volwassenenonderwijs. Het arbeidsreglement daarentegen kan verschillen van instelling tot instelling, afhankelijk van de invulling die eraan gegeven wordt in het eigen LOC of in de eigen ondernemingsraad.

Voor nadere toelichtingen bij het Algemeen reglement en bij het model van Arbeidsreglement kan je terecht bij de Dienst Personeel. (dienst_personeel [at] katholiekonderwijs.vlaanderen)