Toekomst SO in kleuren

Op 8 mei 2012 stelde we een breed gedragen visie op de toekomst van het secundair onderwijs voor. Je vindt die visie hier.

Elke professionele organisatie hanteert een kwaliteitszorgsysteem om haar kwaliteit te bewaken en te verbeteren. Ook in het secundair onderwijs wint kwaliteitsontwikkeling aan belang. Via de interpretatie van systematisch verzamelde gegevens reflecteert een school over haar sterke en minder sterke punten en onderneemt ze op basis van die analyse acties om haar onderwijskwaliteit te verbeteren. Goede kwaliteitszorg zal datgene borgen wat goed is en enkel daar waar nodig verbeteracties opzetten. Die twee principes van interne kwaliteitszorg kunnen ook gehanteerd worden bij het nadenken over het secundair onderwijs van de toekomst. De sterke punten van het secundair onderwijs moeten dus worden bestendigd, voor andere punten dient nagegaan hoe en wat er verbeterd kan worden. 

(Geen) hervorming SO?

(2012-11-30)

Op het politieke vlak is al heel wat te doen geweest over de toekomst van het secundair onderwijs. Het VVKSO heeft op 8 mei 2012 voor 1000 directies, leden van schoolbesturen en andere belanghebbenden het startschot gegeven voor een fundamenteel debat over een toekomstig secundair onderwijs. De uitgangspunten waren duidelijk, genuanceerd en onderbouwd vanuit kwalitatieve en kwantitatieve analyses. Ze kwamen tot stand na jarenlang voorbereidend werk en overleg. Nadien hebben deskundigen vanuit diverse hoeken hun zeg kunnen doen in het mediadebat. De discussie spitste zich uiteindelijk toe op de plaats van Latijn in het curriculum (zelden hebben we bijdragen mogen lezen over leerlingen in bso, kso en tso) en over de ‘brede eerste graad’ (een containerbegrip zo bleek uit de interpretaties, net zoals werkplekleren, competenties …) en tot slot over het al dan niet afschaffen van het B-attest. Het grote draagvlak dat het Verbond had bij de directies naar aanleiding van de studiedag ebde weg naarmate de berichten in de media ongenuanceerder werden. Nochtans blijven de vastgestelde knelpunten – naast de pluspunten – van ons secundair onderwijs overeind.

We zullen elk initiatief van de overheid (op korte of op lange termijn) beoordelen vanuit het kader en de principes die we op 8 mei 2012 hebben geponeerd. Tegelijk beseffen we dat we gezien de gebeurtenissen elke dag zullen moeten blijven inzetten op het creëren van draagvlak. Samen met de directieteams en leraren die elke dag het beste van zichzelf geven, blijven we elke jongere (ook de meest kwetsbare) vanuit ons opvoedingsproject centraal stellen.