Thema's

1 Het bestuur als rechtspersoon

 

Onderwerp

Aanspreekpunt

Vzw-wetgeving, statuten, huishoudelijk reglement

Beatrijs Pletinck

Kwaliteitsvolle werking van het schoolbestuur (samenstelling en werking van de Raad van  bestuur en de Algemene vergadering, samenwerking met de leden van de hiërarchische lijn, permanent streven naar optimalisatie, …)

Marleen Decuyper

 

Oprichting, fusie, ontbinding, vereffening… van rechtspersonen

Maarten Balthau

Zakelijke rechten: eigendom, erfpacht, opstal, verhuur, gebruik, uitlenen, …

Burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheden van de leden van de hiërarchische lijn en van de vzw als rechtspersoon

Beatrijs Pletinck

Vrijheid van onderwijs, vrijheid van godsdienst, vrijheid van vereniging

Stefanie Gryson

Openbaarheid van bestuur

Beatrijs Pletinck

Wet overheidsopdrachten, raamovereenkomsten, projecten van samenaankoop (vzw's IRO en ServiKO), samenwerking met overheidsinstanties (AFM), inkoopbeleid (goederen, diensten, werken), …

Stefanie Gryson

Auteursrechten, beheersvennootschappen (Sabam, Reprobel, Semu, …), Adviescommissie, reprografie, website

Maarten Balthau

Onderwijsbemiddeling: conflictbeheersingsbeleid (schoolbestuur, personeel, leerlingen, ouders,…), …

Beatrijs Pletinck

Vrijwilligerswetgeving

Beatrijs Pletinck

   

2 Onderwijsorganisatie

 

Onderwerp

Aanspreekpunt

Bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting

 

Bevordering van samenwerking tussen schoolbesturen (onder meer coherentie inzake capaciteitsoverleg, standpuntbepaling in externe organen zoals LOP’s, lokale task forces, …)

Patrick Deboutte

Onderwijsplanning: programmatie en rationalisatie (organisatie van structuuronderdelen; herstructurering van scholen, internaten, centra en vestigingsplaatsen; wijziging aan de samenstelling van scholengemeenschappen)

Patrick Deboutte

(Zonaal) leerlingenvervoer

Isabelle Dobbelaere

Steunpunt voor de regionale procesbegeleiders

   

3 Financieel beheer

 

Onderwerp

Aanspreekpunt

Boekhoudkundige verplichtingen van vzw’s, VSKO-modellen voor enkelvoudige en dubbele boekhouding, bedrijfsrevisor (commissaris), bedrijfsaudit, Adviescommissie voor boekhouding in het katholiek onderwijs, website

Trui Vermeersch

Werkingsmiddelen, verificatie

Trui Vermeersch

Eerlijke concurrentie, handelsactiviteiten, reclame, sponsoring, … (Commissie Zorgvuldig Bestuur)

Maarten Balthau

Financiële planning, (meerjaren)begroting, beleggingen, …

Trui Vermeersch

Fiscaliteit (waaronder btw), onroerende voorheffing (vrijstellingen), …

Trui Vermeersch

Financieringsmethoden: publiek-private samenwerking (PPS), DBFM, projectontwikkeling, promotiebouw, incrowdfunding, …

Trui Vermeersch

   

4 Infrastructuur

 

Onderwerp

Aanspreekpunt

Nieuwbouw, onderhoud, planning, beheer, …

Mathias De Baets

Begeleiding van bouwprojecten (reguliere financiering, DBFM), normenbesluit, stedenbouwkundige vergunningen, …

 
  • DBFM – Regio’s West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen

Filip Canfyn

  • DBFM – Regio’s Antwerpen, Limburg en Mechelen-Brussel

Marc Hendrickx

  • Reguliere Regio Antwerpen

Ann Cautreels

  • Reguliere Regio’s West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen

Dirk De Smet

  • Reguliere Regio Mechelen-Brussel

Christa Van den Bossche

  • Reguliere Regio Limburg

Katrien De Veuster

Patrimoniumbeheer: eigendomsverhoudingen, huisvestingskost, masterplannen, contacten met patrimonium-vzw’s, …

Capaciteit (aanpak van de schoolbevolkingsaangroei, verdere uitbouw van elke school)

Patrick Deboutte

   

5 Veiligheid, gezondheid & milieu

 

Onderwerp

Aanspreekpunt

Wet welzijn op het werk, Codex, ARAB, AREI, Stuurgroep en kerngroep welzijn op het werk (Stuurgroep en Kerngroep Welzijn op het Werk), begeleidingscommissie van het Convenant (CPBVO)

Maarten Balthau

Brandveiligheid

Franky Wauters

Preventieadviseurs: initiële opleiding (PA3), jaarlijkse bijscholing, ondersteuning

Franky Wauters

Veiligheidscoördinatie (tijdelijke bouwplaatsen)

Franky Wauters

Bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne (onderwijsinspectie), opvolging van adviezen 3 (verstrekken van externe ondersteuning)

Franky Wauters

Roken op school, alcohol, drugs

Maarten Balthau

Voedselveiligheid: catering, erkenningen, toelatingen, registraties (FAVV), autocontrolesysteem,

Franky Wauters

Verkeersveiligheid: wegcode, verkeersbrigadiers, wegkapiteins, mobiliteitsplan, …

Maarten Balthau

Veiligheid sportterreinen, speelplaatsen en speeltuigen (richtlijnen FOD Economie), zwembad (richtlijnen van de gewesten)

Franky Wauters

Beveiliging (diefstal, vandalisme, agressie, lock-in, …)

Maarten Balthau

Milieu (vergunningen, exploitatievoorwaarden, …)

Maarten Balthau

Energie (EPC, REG, audit, passiefscholen, …)

Marc Hendrickx

OVAM - Asbest - Afval - Bodem

Franky Wauters

Preventie psychosociale risico's (geweld, pesten, conflicten, burn-out, ongewenst seksueel gedrag, ...

Beatrijs Pletinck

   

6 Databeheer

   

Onderwerp

Aanspreekpunt

Telgegevens scholen

Patrick Deboutte

Samenstellen Besturen/Instellingen

Schooldossier

Patrick Deboutte

Informatieveiligheid (veiligheidsconsulent)

Privacywet, wet op het rijksregister, decreet elektronisch bestuurlijk gegevensverkeer, besluit gegevensuitwisseling