Thema's

1 Het bestuur als rechtspersoon

 

Onderwerp

Aanspreekpunt

Vzw-structuur: vzw-wetgeving, statuten, huishoudelijk reglement

Beatrijs Pletinck

Vzw-werking: vzw-organisatie, kwaliteitsvolle werking, deontologie…

Beatrijs Pletinck

Vzw-levenscyclus: oprichting, fusie, ontbinding, vereffening… van rechtspersonen

Sarah Claeys

Zakelijke rechten: eigendom, erfpacht, opstal, verhuur, gebruik, uitlenen…

Mathias De Baets

Aansprakelijkheden: burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheden van de leden van de hiërarchische lijn en van de vzw als rechtspersoon

Beatrijs Pletinck

Vrijheid: van onderwijs, van godsdienst, van vereniging

Stefanie Gryson

Openbaarheid van bestuur (behalve leerlingen- en personeelsdossiers)

Beatrijs Pletinck

Overheidsopdrachten: inkoopbeleid, raamovereenkomsten, ondersteuning, opleidingen, netwerkgroepen...

Stefanie Gryson

Ann Walterus

Stefan De Weerdt

Olivier De Ryckere

 

Auteursrechten, beheersvennootschappen, adviescommissie, reprografie

Sarah Claeys

Onderwijsbemiddeling en conflictbeheersingsbeleid (schoolbestuur, personeel)…

Beatrijs Pletinck

Contractenrecht

Mathias De Baets

   

2 Onderwijsorganisatie en -strategie

 

Onderwerp

Aanspreekpunt

Bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting: BOS, ondersteuning van de procesbegeleiding BOS

Isabelle Dobbelaere

Chris Van der Vorst

Marleen Decuyper

 

Kwaliteitsvol besturen - bestuurskracht ontwikkelen: instrumentarium kwaliteitsvol besturen, vorming voor besturen, vorming voor kandidaat- en startende bestuurders

Marleen Decuyper

Samenwerking tussen scholen en schoolbesturen - BOS & scholengemeenschappen

Isabelle Dobbelaere

Chris Van der Vorst

Marleen Decuyper

 

Onderwijsplanning - programmatie en rationalisatie: oprichten van studiedrichtingen, herschikking van studieaanbod, herstructurering van onderwijsinstellingen, wijziging samenstelling scholengemeenschappen 

 

Patrick Deboutte

Isabelle Dobbelaere

 

(Zonaal) leerlingenvervoer

Isabelle Dobbelaere

Capaciteit

Patrick Deboutte

   

3 Financieel beheer

 

Onderwerp

Aanspreekpunt

Boekhouding: boekhoudkundige verplichtingen van vzw’s, VSKO-modellen boekhouding, bedrijfsrevisor, bedrijfsaudit, Adviescommissie voor boekhouding in het katholiek onderwijs...

 

Trui Vermeersch

Bernadette Maertens

 

Werkingsmiddelen en verificatie

Trui Vermeersch

Bernadette Maertens

 

Commissie zorgvuldig bestuur: eerlijke concurrentie, handelsactiviteiten, reclame, sponsoring...

Trui Vermeersch

Bernadette Maertens

Financiële planning: meerjarenbegroting, beleggingen…

Trui Vermeersch

Bernadette Maertens

 

Fiscaliteit: BTW, onroerende voorheffing, patrimoniumtaks…

Trui Vermeersch

Bernadette Maertens

 

Financieringsmethoden: (in)crowding, leningen, projectfinanciering...

Trui Vermeersch

Bernadette Maertens

   

4 Infrastructuur

 

Onderwerp

Aanspreekpunt

Patrimoniumbeheer: eigendomsverhoudingen, patrimoniumvzw's...

Mathias De Baets

Huisvestingsbeleid: inclusief oppervlakte- en financiële normen, capaciteit, huur, DBFM, onroerend goed, energie, bodemsanering, sanering asbest, openstelling…

Katrien De Veuster

Begeleiding investeringsprojecten in een regulier subsidietraject naar AGION

Ann Cautreels

Dirk De Smet

Katrien De Veuster

Christa Van den Bossche

 

Begeleiding investeringsprojecten in een DBFM-traject

 

Filip Canfyn

Marc Hendrickx

   

5 Veiligheid, gezondheid & milieu

 

Onderwerp

Aanspreekpunt

Welzijn op het werk - reglementering

Sarah Claeys

Preventieadviseurs: opleiding PA3 inclusief jaarlijkse bijscholing en ondersteuning – stuurgroep welzijn op het werk – regionale netwerkgroepen preventie

Franky Wauters

Bewoonbaarheid, veiligheid, hygiëne: doorlichting onderwijsinspectie en opvolging

Franky Wauters

Veiligheid & gezondheid: brandveiligheid, veiligheidscoördinatie, veiligheid van sportterreinen (speelplaatsen en speeltoestellen) en zwembaden, beveiliging (diefstal, vandalisme, agressie, …), voedselveiligheid, verkeersveiligheid, roken en alcohol en drugs op school…

 

Franky Wauters

Sarah Claeys

 

Milieu: vergunningen, OVAM...

Franky Wauters

Sarah Claeys

 

Energie: onderhouds- en energieprestatiecontracten (OEPC), rationeel energiegebruik (REG), audit, passiefscholen…

Marc Hendrickx

Milieu (vergunningen, exploitatievoorwaarden…)

Sarah Claeys

Energie (EPC, REG, audit, passiefscholen…)

Marc Hendrickx

Psychosociale risico's: preventie, detectie, remediëring 

Beatrijs Pletinck

Sociale verkiezingen

Sarah Claeys

 

   

6 Databeheer

   

Onderwerp

Aanspreekpunt

Telgegevens scholen

Patrick Deboutte

Databeheer

Gino De Meester

Philip Marchal

 

Schooldossier

Patrick Deboutte

Informatieveiligheid: GDPR & Dataprotection officer (DPO)

Gino De Meester

Philip Marchal

 

Privacywet, wet op het rijksregister, decreet elektronisch bestuurlijk gegevensverkeer, besluit gegevensuitwisseling, camerawetgeving

Gino De Meester