nieuwsbericht

Rapport praktijkcommissie eindtermen brengt onderwijs geen stap verder

ma 2 mei 2022
Het rapport van de praktijkcommissie die de haalbaarheid van de nieuwe eindtermen moet opvolgen blijkt een maat voor niets. De commissie maakt niet waar wat ze beloofde: een evaluatie na één schooljaar, zodat de nodige bijsturingen aan de eindtermen kunnen gebeuren voor de derde graad ermee aan de slag gaat.

Daarnaast heeft het rapport vreemd genoeg bijna exclusief oog voor het implementatieproces van de eindtermen en nauwelijks voor de haalbaarheid ervan voor schoolteams en leerlingen. Terwijl dat laatste precies de reden is waarom de praktijkcommissie in het leven geroepen is.

Dat blijkt vooreerst uit de vragenlijst waarmee ze naar scholen trekt: de implementatie van de nieuwe eindtermen wordt ruim bevraagd, slechts enkele items op het einde van de lijst gaan over de haalbaarheid ervan, terwijl dat de kern van de zaak is. Die haalbaarheid wordt dan nog berekend op de volle 100% van de onderwijstijd, waardoor er helemaal geen rekening wordt gehouden met de ruimte voor eigen doelen van scholen en lerarenteams die leerlingen meer uitdaging of ondersteuning willen bieden.

Bovendien, ten tweede, heeft de praktijkcommissie nog steeds geen methodiek om de reële impact van de nieuwe eindtermen op de onderwijstijd te meten, wat haar kernopdracht diende te zijn, en lijkt ze die ook niet te onderzoeken.

Ten slotte valt de wijze van rapporteren op. Het rapport stelt dat ‘scholen blij zijn met de nieuwe eindtermen’. Op basis van de eerste bevindingen uit de 40-tal interviews had die conclusie ook helemaal anders kunnen luiden: de meeste scholen verwachten, minstens voor bepaalde richtingen, problemen met de haalbaarheid van de nieuwe eindtermen.

Opnieuw is dit rapport geen instrument waar het onderwijs een stap verder mee komt. Dit doet het ergste vrezen voor de uitkomst van de praktijkcommissie, die een maat voor niets dreigt te worden. Meer nog: al op de zitting van het Grondwettelijk Hof in maart laatstleden bleek dat de ‘onafhankelijke’ praktijkcommissie door minister Weyts wordt meegezogen in het juridisch-politieke dispuut over de eindtermen. Dat is jammer, want zo kan die niet in alle objectiviteit haar eigenlijke werk doen: op methodische wijze de haalbaarheid van de nieuwe eindtermen onderzoeken en tijdig voorstellen doen om ze te versoberen.

Voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen is overigens niet alleen de haalbaarheid van de eindtermen problematisch. Ook het feit dat er te veel zijn, ze te uitgebreid zijn en te sturend voor leraren in de klas, betekent een bedreiging voor de kwaliteit en de vrijheid van het onderwijs.