22 mei 2018

Ook deze vragen waren eigenlijk een voorafname op de gedachtewisseling over de Onderwijsspiegel 2018 met de onderwijsinspectie (en zonder de minister), die een week later gepland stond, maar inderdaad, een gedachtewisseling met instanties of personen x en y is één zaak, een vraag om uitleg aan de bevoegde minister een ander.

22 mei 2018

Onderwijscommissaris Ingeborg De Meulemeester had een aantal vragen bij het Vlor-advies van 13 maart 2018 over internationale mobiliteit van studenten met een functiebeperking.

22 mei 2018

Van muzische vorming naar lichamelijke opvoeding in het basisonderwijs: onderwijscommissarissen Steve Vandenberghe en Kathleen Krekels hadden er vragen om uitleg over voor de minister. Beiden haalden hun mosterd in de recent al een paar keer vermelde rapporten: het CLB-jaarverslag en de Onderwijsspiegel 2018.

22 mei 2018

Onderwijscommissaris Ann Brusseel putte uit diverse bronnen (o.a. een online enquête van de Gentse Arteveldehogeschool) om het over het thema “fake news” te hebben. Mediawijsheid is inderdaad een heel belangrijke competentie: dat was al zo in het verleden, lijkt mij, maar is door allerlei ontwikkelingen complexer en urgenter geworden.

17 mei 2018

De stuurgroep ondersteuningsnetwerken van 2 mei besprak de Conceptnota bijsturingen M-decreet.

17 mei 2018

Het actualiteitsdebat over het verpakkingsplan van minister Joke Schauvliege had heel wat tijd in beslag genomen. Maar liefst tot 17.08 u. Politiek zaten er aan dat dossier dan ook wel enkele haken en ogen. We hebben dus meer dan even moeten wachten op de actuele vragen.

16 mei 2018

TOP-Collega, Co-leerkracht zet volop in op sterke partnerschappen en begeleidingscompetenties voor ondersteuners. In het programma staan negen rollen centraal die samenwerking, co(te)aching, zelfzorg, het werken met een ondersteuningsplan en schoolontwikkeling weerspiegelen.

16 mei 2018

Ondersteuners ondersteunen dag in dag uit leerlingen, leraren en ouders. Maar wie ondersteunt hen? Met de nascholing ondersteuning in (het) k(w)a(d)raat willen we ondersteuners versterken om ondersteuning van het hoogste karaat te realiseren.

16 mei 2018

Vormen jullie een groep van ondersteuners die in de praktijk samenwerken en met ondersteuningsvragen van scholen aan de slag gaan? Hebben jullie zin om te groeien naar een echt lerend netwerk waar samen wordt geleerd, ervaringen en expertise worden gedeeld en waar getimmerd wordt aan een stevige visie op flexibele ondersteuning?

16 mei 2018

Vanaf juni vinden de GOK-platforms buitengewoon onderwijs in de verschillende regio’s plaats. Het GOK-platform biedt scholen voor buitengewoon onderwijs een netwerk rond het gelijkeonderwijskansen- en diversiteitsbeleid aan. Directies, middenkader, coördinatoren en geïnteresseerden zijn welkom en kunnen actief participeren.

Pagina's

  • De Dienst Lerenden behartigt in Katholiek Onderwijs Vlaanderen alle aspecten die verband houden met de relatie tussen onderwijsinstellingen en lerenden, en dit van kleuter- over secundair tot hoger en volwassenenonderwijs.