12 februari 2019

Het project VALIES zet in op de professionele ontwikkeling van leraren om van Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO) in de eigen school een succesverhaal te maken. We werken samen met lerarenteams, zodat leerlingen actief en bewust bijdragen aan een betere toekomst.

07 februari 2019

Het stond al in het verkiezingsmemorandum van de onderwijskoepel van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs (OVSG), waarover vandaag in de krant (voor dS-abonnees) gerapporteerd werd, maar vragensteller Elisabeth Meuleman stelde haar vraag los van die specifieke context.

06 februari 2019

Het Steunpunt Toetsontwikkeling en Peilingen organiseert in het voorjaar van 2019 twee boeiende studie- en ontmoetingsdagen die zich richten naar beleidsmakers, opleiders, pedagogisch begeleiders, directeurs, zorgcoördinatoren, leraren en andere geïnteresseerde professionals.

06 februari 2019

Katholiek Onderwijs Vlaanderen ondersteunt je bij het implementatieproces van het nieuwe leerplan Zin in leren! Zin in leven! via nuttige materialen - zowel digitaal als op papier.

06 februari 2019

Heb je als school of leraar al heel wat ervaring met CLIL? Of wil je inzicht krijgen in wat die innovatie voor je school kan betekenen? Schrijf je dan in voor de vierde editie van de Vlaamse CLIL-studiedag op woensdag 20 maart 2019. 

06 februari 2019

De Vlaamse bisschoppen hadden een canon samengesteld van 349 katholieke begrippen die de kern vormden van het nieuwe leerplan katholieke godsdienst, zo wist onderwijscommissaris Caroline Gennez.

06 februari 2019

Een van de stokpaardjes van onderwijscommissaris Steve Vandenberghe: belangrijk inderdaad, maar de vragensteller was gelijk zelfs zo realistisch dat hij zelf in zijn intro al erkende dat er geen pasklaar antwoord was op het probleem. Waarover ging het?

05 februari 2019

Eind 2017 ging het ook al eens over dit thema in de media en in de Onderwijscommissie werden daarover op 1 februari 2018 meerdere vragen om uitleg gesteld.

04 februari 2019

De projectgroep ‘pedagogische ondersteuning voor lesgevers aan gedetineerden’ binnen het samenwerkingsverband van de pedagogische begeleidingsdiensten en het Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs (Vocvo) organiseert op woensdag 27 maart 2019 het initiatief ‘Dag van de lesgevers aan gedetineerde

04 februari 2019

Het samenwerkingsverband van de pedagogische begeleidingsdiensten en het Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs (Vocvo) informeert je op geregelde tijdstippen over de stand van zaken van de inter-netten curriculumontwikkeling (opleidingsprofielen en leerplannen) voor het volwassenenonderwijs en over de ontwikkelingen in het kader van EVC in het volwassenenonderwijs.

Pagina's