02 september 2015

In uitvoering van het M-decreet, zullen voor het vrij onderwijs 76 ambten (1 951 uren) van onderwijzers en paramedici van het buitengewoon naar het gewoon basisonderwijs gaan. In het M-decreet heeft de overheid bepaald dat de leerlingenstroom van het buitengewoon naar het gewoon onderwijs geen besparing mag inhouden.

17 juni 2015

De encycliek “ Laudato si”  is doordrongen van de zorg voor de planeet en de plaats van de mens in al zijn kwetsbaarheid. De paus confronteert ons op een niet mis te verstane manier met de complexe en bedreigende crisis waarin ecologie, economie, onrecht en uitbuiting nauw verbonden zijn. 

06 mei 2014

De raad van bestuur van de vzw Pedagogische Begeleidingsdienst van het Katholiek Onderwijs (PBDKO) heeft op haar vergadering van 5 mei 2014 Machteld Verhelst aangesteld als nieuwe directeur van PBDKO.

Lees meer

29 februari 2012

Vandaag 29 februari 2012 ondertekenden het Vlaams Welzijnsverbond, Zorgnet Vlaanderen en VSKO samen met koepelorganisaties die werken met kinderen en jongeren, in het Vlaams Parlement de ‘Engagementsverklaring ter bescherming van de seksuele integriteit van de minderjarige in de jeugdhulp en de kinderopvang’.

29 februari 2012

Het VSKO nam kennis van de mededeling van de Vlaamse regering m.b.t. de besparingsmaatregelen n.a.v. de begrotingscontrole, waarbij aan de huidige TBS-regeling voor het onderwijzend personeel een einde wordt gesteld, behalve voor de kleuteronderwijzers, waar het moment van instap met twee jaar wordt uitgesteld.

28 augustus 2011

De laatste jaren groeit het aantal anderstalige – en dan vooral Franstalige – leerlingen in scholen in de randgemeenten rond Brussel exponentieel, zo vingen we op. In die mate zelfs dat Nederlandstalige kinderen geen kans meer zouden hebben om in te schrijven. Ook het aantal aanvullende lestijden Rand en Taal zou niet langer volstaan.

21 januari 2010

Het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO) wil zijn medeleven betuigen met de zwaar getroffen bevolking van Haïti. Als koepelorganisatie willen het VSKO en zijn medewerkers hun bijdrage leveren. Ze doen dit via de zusterorganisatie Caritas International door een storting op rekeningnr.

Pagina's