06 april 2017

Katholiek Onderwijs Vlaanderen reageert gematigd positief op de invoering van het ondersteuningsmodel voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften op 1 september 2017. Zo komt er een einde aan een lange periode van onzekerheid over hoe de buitengewone en gewone scholen in de toekomst zullen samenwerken.

22 maart 2017

Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert zowel voor het vierde als voor het zesde leerjaar interdiocesane proeven (IDP). 64 procent van onze vierdeklassers (ruim 27 000 leerlingen) neemt dit jaar deel aan IDP4. 86 procent van onze laatstejaars (bijna 34 000 leerlingen) neemt deel aan IDP6.

20 maart 2017

We werden de voorbije weken en maanden gecontacteerd door directeurs met vragen en bezorgdheden naar aanleiding van de start van het schooljaar. Dat valt dit jaar samen met het islamitische Offerfeest. In onze nieuwsbrief hebben we tot drie keer toe verwezen naar de richtlijnen daarover: moslimleerlingen hebben het recht die dag het feest te vieren. Ze zijn dan gewettigd afwezig.

17 maart 2017

In haar advies over een toekomstplan voor het basisonderwijs van 8 maart 2017 pleit de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) voor een specifieke masteropleiding voor het basisonderwijs. De Vlor roept de overheid op om versneld werk te maken van het onderzoek naar de opportuniteit en de meerwaarde daarvan.

13 januari 2017

Dit is niet de ambitieuze hervorming van het secundair onderwijs waarvan we droomden, ook niet als we het vergelijken met het gezamenlijke voorstel van de onderwijsverstrekkers van 15 september. Maar er is een beslissing, en het bereiken van een akkoord door minister Crevits blijkt al een hele prestatie.

09 november 2016

Het Onthaalonderwijs Anderstalige Nieuwkomers (OKAN) zet niet alleen in op het aanleren van het Nederlands, maar zorgt ook voor rust, regelmaat en de nodige menselijkheid. Maar ook na de onthaalschool blijft het belangrijk dat de anderstalige jongeren verder opgevolgd worden en een passend leertraject kunnen volgen. Daarin speelt een vervolgcoach een belangrijke rol.

14 oktober 2016

De meeste basisscholen organiseren opvang voor en na de schooluren, tijdens de middagpauze en op woensdagnamiddag. Daarvoor worden veelal werknemers met een PWA-statuut ingezet. Door de herziening van dat PWA-statuut zal dat in de toekomst niet meer kunnen. Ouders dreigen door die maatregel minstens 3 keer zoveel te betalen voor de buitenschoolse opvang.

29 september 2016

Katholiek Onderwijs Vlaanderen doet een dringende oproep aan de Vlaamse Regering: geef katholieke basis- en secundaire scholen opnieuw de nodige ademruimte door de ‘eenmalige’ besparingen op de werkingsmiddelen te stoppen en – meer nog – de werkingsmiddelen voor het basisonderwijs substantieel te verhogen.

23 september 2016

Katholiek Onderwijs Vlaanderen en zijn Franstalige evenknie SeGEC - Secrétariat général de l’enseignement catholique – stelden vandaag het boek Katholiek onderwijs in België – Identiteiten in evolutie 19de-21ste eeuw aan de pers voor.

23 september 2016
Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft voor de spoedtelling 2016-2017 de leerlingenaantallen door AgODi aangeleverd gekregen. Enkel voor de internaten organiseerden we nog een eigen spoedtelling. We bedanken alle scholen voor het tijdig en accuraat invoeren van de gegevens in hun schooladministratiepakket en alle internaten voor hun medewerking aan de spoedtelling.

Pagina's