Parlementaire activiteiten

Hieronder vind je:

24 mei 2016

Onderwijscommissaris Koen Daniëls stelde een vraag over een complex arbeidsrechtelijk onderwerp m.b.t. de zgn. gastprofessoren in het hoger onderwijs. Stafmedewerker Jan De Smet (nu Dienst Personeel) had net daarover in VVKHO-tijden goed studiewerk gedaan en gepubliceerd in het Tijdschrift voor OnderwijsRecht en –Beleid (TORB).

24 mei 2016

In zijn advies van 21 april 2015 hernam de Vlor zijn advies voor een uniforme registratie en actualiseerde hij zijn voorstel uit 2008, dit onder meer vanuit de overweging dat een uniforme en transparante registratie nodig is met het oog op het uittekenen van het diversiteitsbeleid binnen een inst

18 mei 2016

Voor de laatste 2 actuele onderwijsvragen was het nieuwe alleen het persbericht zelf van de Vlhora van 16 mei en van de Vlir van 18 mei, maar voor het overige niets nieuws onder de zon: noch inhoudelijk, noch wat de vragen zelf betrof want ook die hadden we in wezen alweer in diezelfde commissievergadering van 12 mei gehad.

18 mei 2016

Deze actuele vragen vonden hun oorsprong in een interview met minister Crevits tijdens het voorgaande weekend. Zowel Jos De Meyer als Ann Brusseel wilde weten of er over het aspect “zware beroepen” al overleg was geweest met de federale minister Bacquelaine. 

18 mei 2016

In de actuele vraag zelf van onderwijscommissaris Koen Daniëls was er niet meteen veel aan actueels te bespeuren, maar het was minister Crevits zelf die in haar antwoord het verband legde met het ontwerpbesluit dat de Vlaamse regering op 13 mei 2016 had goedgekeurd i.v.m.

18 mei 2016

Vijf Vlaams Parlementsleden, éénzelfde thema. Zoiets trekt de aandacht. Een onderwijsthema weliswaar in de Commissie Werk. Op 1 april 2015 trad het zg. Maatwerkdecreet en zijn uitvoeringsbesluiten in werking. Twee maatwerkbedrijven (de vroegere beschutte werkplaatsen) trokken hiertegen naar de Raad van State, die de uitvoeringsbesluiten schorste.

18 mei 2016

Deze commissievergadering werd beëindigd met toch ook nog een langer en complexer verhaal, met name n.a.v. een nieuwe financiële protestactie van de hogescholen. Onderwijscommissaris Koen Daniëls wilde terecht het fijne weten van al die cijfers die in dezen circuleren, i.c.

18 mei 2016

Onderwijscommissaris Caroline Gennez was opgetogen over de recente  lancering van Dataloep via ‘Mijn Onderwijs’. Met deze applicatie wordt aan scholen en scholengemeenschappen informatie aangeboden waarmee directies aan de slag kunnen gaan.

18 mei 2016

In haar beleidsnota verwees minister Crevits naar de Europese Commissie, die in haar strategie ‘Rethinking Education’ de inzet van ICT en Open Educational Resources als mogelijke oplossing zag om te komen tot meer open en flexibel leren.

18 mei 2016

Het was aanvankelijk wat onduidelijk waarover precies i.v.m. OKAN onderwijscommissaris Vandenberghe sprak. Hij verwees naar een complexe omzendbrief en naar een berekening die de scholen zelf moesten maken, waarbij ze zelfs een beroep deden op de hulp van de verificateurs.

Pagina's