Parlementaire activiteiten

Hieronder vind je:

15 januari 2020

Ten slotte nog een àndere vraag om uitleg over eindtermen. Het ging ook over een beslissing van de Vlaamse regering van 20 december 2019. Op de website met de regeringsbeslissingen was te lezen: “De procedure voor aanvraag tot gelijkwaardigheid van eindtermen, uitbreidingsdoelen Nederlands, ontwikkelingsdoelen en specifieke eindtermen is vastgelegd in de Codex Secundair Onderwijs.

15 januari 2020

Het thema was eerder al meerdere keren aan bod gekomen (cf. het nieuwe Regeerakkoord na al een voorgeschiedenis vorige legislatuur).

15 januari 2020

Koen Daniëls herinnerde iedereen aan het Decreet einddoelen van vorige legislatuur. Intussen waren er eindtermen voor de 1ste graad van het secundair onderwijs en die moesten de schoolbesturen (al of niet via hun verenigingen) dan gebruiken om daarmee, indien gewenst, eigen leerplannen te maken in het kader van hun eigen pedagogisch project.

15 januari 2020

Van een compleet andere orde dan de voorgaande vragen om uitleg was deze vraag om uitleg van Roosmarijn Beckers: het was wel een typisch thema voor haar fractie, en betrof zelfs een punt uit het Regeerakkoord dat ook expliciet in het verkiezingsprogramma van haar partij gestaan had.

15 januari 2020

Loes Vandromme had het Vlor-advies over de inkanteling van het stelsel leren en werken in het systeem duaal leren gelezen, dat nog door de vorige onderwijsminister, Hilde Crevits, gevraagd was.

15 januari 2020

De vraag om uitleg van Jan Laeremans zat ook in de sfeer van de eerdere vraag van Loes Vandromme over de engagementsverklaring over onderwijskwaliteit.

14 januari 2020

Roosmarijn Beckers had de schriftelijke vraag over dit thema van Steve Vandenberghe en het antwoord (N.B. het ging om schriftelijke vraag nr.3 (2019-2020), maar het antwoord stond in het antwoord op vraag nr.

14 januari 2020

Een vraag om uitleg over een moeilijk thema van de hogescholen, dat ook al een hele tijd meegaat: de kwestie van de zgn. onderwijsbelastingseenheden en de financiële perikelen daarrond. Loes Vandromme was nogmaals de vragensteller van dienst. De zaak stond ook in het Regeerakkoord en uiteraard ook in de beleidsnota Onderwijs.

14 januari 2020

Van het M-decreet en Begeleidingsdecreet ging de vergadering over naar de problematiek rond een specifiek taalvak, Frans met name, en wel naar aanleiding van een open brief van een aantal docenten Frans uit hogescholen en universiteiten.

14 januari 2020

Hannelore Goeman schetste accuraat en samengebald het recentste stukje van de geschiedenis van zorgondersteuning voor bepaalde leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het gewoon onderwijs, in afwachting van het nieuwe zgn. Begeleidingsdecreet, waarover in de eerste fase van de nieuwe legislatuur al heel wat pennen in beweging kwamen.

Pagina's