Pagina's voor besturen op de PRO.-website

Katholiek Onderwijs Vlaanderen werkt momenteel aan de bouw van een nieuwe website. Zo kunnen we je in de toekomst nog beter van dienst zijn. Op deze pagina kun je de eerste uitgewerkte thema’s met als doelpubliek besturen online raadplegen.

Bestuurszaken

Auteursrechten

Bestuurlijke samenwerking en schaalvergroting

Fusieprocessen

Fusie(procedures) van vzw's juridisch bekeken

GDPR


Kwaliteitsvol besturen

Scholengemeenschappen

Sociale verkiezingen

UBO-register

Financieel beheer en inkoopbeleid

Dienstverlening

Inkoopbeleid algemeen

Overheidsopdrachten

Infrastructuur

Andere subsidieprocedures

Brandveiligheid

DBFM

Dienstverlening

Eigendomssituaties

Huursubsidies

Lening

Masterplanning

Opmaak projectdossier

Relatie tussen eigenaar en schoolbestuur

Personeelsbeleid

Erkenning van verworven competenties

Internationalisering

Re-integratie

Sociale verkiezingen

Verenigingswerk

Wijk-werken

Welzijn op het werk

Arbeidsmiddelen

Arbeidsongevallen en EHBO

Basiseisen arbeidsplaatsen

Brandveiligheid

Ergonomie

Extern leefmilieu

Extra-murosactiviteiten (sport en spel)

Gezondheidsbescherming

Gezondheidstoezicht

Organisatorische structuren

Sociale verkiezingen

Stoffen en agentia met gevaarlijke eigenschappen

Verfraaiing van arbeidsplaatsen

Voedselveiligheid

Werken met externen