Cao XI

Katholiek Onderwijs Vlaanderen consulteerde haar achterban over het voorontwerp van onderwijs-cao XI voor het niet-hoger onderwijs. Het voorontwerp werd toegelicht en besproken op de diverse directiecommissies en adviesraden.

De raad van bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen aanvaardde de ontwerptekst op 15 maart 2018 voorwaardelijk. De raad vindt het een evenwichtig akkoord met een aanzet voor bijkomende beleidsondersteuning van de directeur basisonderwijs. Dat is een opstap naar een volwaardig actieplan basisonderwijs, waar Katholiek Onderwijs Vlaanderen uiteraard verder voor ijvert.

De raad van bestuur koppelde aan de aanvaarding evenwel de uitdrukkelijke voorwaarde dat de huidige evaluatieprocedure van personeelsleden grondig herzien wordt, onder andere op basis van bevindingen uit het rapport van het Rekenhof, zoals punt 3.5 van de cao expliciet vermeldt. Voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen is het reduceren van de vereiste dienstanciënniteit voor een vaste benoeming maar haalbaar als er uitdrukkelijk méér nadruk ligt op de inhoud van de evaluatie gekoppeld aan een minimale procedurelast. Onder die conditie zal Katholiek Onderwijs Vlaanderen de collectieve arbeidsovereenkomst onderschrijven.

Op 23 maart werd de definitieve tekst door alle partners ondertekend. In een technische werkgroep zullen de voorgestelde maatregelen verder concreet worden uitgewerkt. Door de strakke timing vinden we het belangrijk om snel te communiceren over de vorderingen. De Dienst Personeel ontwikkelde daarom een groeidocument met veelgestelde vragen (FAQ) en een tijdslijn (vooral met het oog op de diverse data van vacantverklaringen en benoemingen). Dat FAQ-document zal geregeld geüpdatet worden.

19 april 2018

Als gevolg van cao XI moeten de betrekkingen van vastbenoemde leden van het onderwijzend personeel (onderwijzer, leraar, godsdienstleraar,  leraar BGV, leraar svwo …) die gebruikmaken van een eindeloopbaanverlofstelsel (GLBO 50+, GLBO 55+, VVP 55+) vacant verklaard worden. Dit jaar is er een extra vacantverklaring voor deze betrekkingen met het oog op vaste benoeming op 1 oktober 2018.

22 maart 2018

De voorbije weken consulteerde Katholiek Onderwijs Vlaanderen haar achterban over het voorontwerp van onderwijs-cao XI voor het niet-hoger onderwijs. Het voorontwerp werd toegelicht en besproken op de diverse directiecommissies en adviesraden.

14 maart 2018

Het voorontwerp van onderwijs-cao XI voor het niet-hoger onderwijs ligt momenteel ter goedkeuring bij de betrokken gesprekspartners. Na de definitieve ondertekening wordt er een technische werkgroep samengesteld om de voorgestelde maatregelen concreter uit te werken.

28 februari 2018

Zoals in een eerder bericht aangekondigd, engageert Katholiek Onderwijs Vlaanderen zich om het voorstel van cao te verdedigen ten aanzien van haar achterban. Daarvoor consulteert onze netwerkorganisatie onze directies en besturen o.a.

23 februari 2018

Katholiek Onderwijs Vlaanderen is blij dat minister Crevits in de nieuwe cao een aantal maatregelen neemt om het lerarenberoep aantrekkelijker te maken. Die zijn nodig om een antwoord te bieden op de groeiende uitstroom van leraren, de stijging van het leerlingenaantal en het aantrekken van de economie.