Beoordeling van de aanvraag en verder verloop van de procedure

AGION zal de ingediende aanvragen beoordelen en aan de minister, bevoegd voor het onderwijs, een advies geven over de selectie en rangschikking. AGION heeft de ambitie uitgesproken om nog vóór het zomerreces deze selectie af te ronden.

De uiteindelijke beslissing wordt genomen door de Vlaamse Regering die ook een reservelijst kan aanleggen.

De schoolbesturen van de geselecteerde scholenbouwprojecten zullen vervolgens op basis van hun ingediende aanvraagdossier een gedetailleerde projectdefinitie uitwerken. Die projectdefinitie zal dan gebruikt worden om via een overheidsopdracht de private contractanten aan te duiden die de scholenbouwprojecten zullen ontwerpen, bouwen, financieren en onderhouden gedurende 30 jaar.

Hoe dit precies in zijn werk zal gaan zal weldra door AGION, hierin ondersteund door een projectbureau, concreet uitgewerkt worden. De hoofdlijnen van een mogelijk en waarschijnlijk scenario zijn beschreven in het operationeel verhaal van projectspecifieke DBFM.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen houdt de vinger aan de pols bij de overheidsinstellingen die bij de DBFM-operatie betrokken zijn. Zodra we hierover nieuwe informatie hebben informeren we onze leden. Daarom is het nuttig dat schoolbesturen die een aanvraag wensen in te dienen, dit melden aan hun DBFM-regioverantwoordelijke.

Informatie over het nieuwe DBFM-programma is ook terug te vinden op de AGION-website onder de rubriek DBFM.