Besteding van middelen

Verjaring schoolrekeningen

Een arrest van het Hof van Cassatie verduidelijkt dat de verjaringstermijn voor onbetaalde schoolrekeningen één jaar bedraagt. Schoolbesturen kunnen schoolrekeningen niet meer invorderen wanneer ze meer dan één jaar onbetaald zijn gebleven.

De verjaringstermijn van één jaar is van toepassing voor alle rekeningen die verband houden met onderwijs, bijvoorbeeld:
 • de leerlingenbijdragen
 • schoolmaaltijden
 • schoolgerief
 • uitstappen
De schuldenaar kan zich minder gemakkelijk beroepen op de verjaring indien hij/zij:
 • al een deel van de factuur betaald heeft of
 • zelf het initiatief heeft genomen om schriftelijk uitstel van betaling of een betalingsregeling te vragen.

Om de verjaring te protesteren op één van deze gronden, moet je uiteraard over een aantoonbaar bewijs beschikken dat de schuldenaar één van die handelingen heeft gesteld. Een mondelinge afspraak of een betaling in contanten kunnen niet als bewijs dienen.

Als schuldeiser kan je vermijden dat een vordering na één jaar verjaart, door middel van één van de volgende procedures:
 • een dagvaarding voor het gerecht
 • een betekening van bevel tot betaling
 • een aanmaning tot betaling via een deurwaarder
 • een betekening van beslag
 • een ingebrekestelling bij aangetekende brief met ontvangstbewijs door advocaten, gerechtsdeurwaarders en andere vertegenwoordigers die in rechte mogen verschijnen namens de schuldeiser
 • een erkenning van schuld.

Opgepast: het is niet voldoende om als school zelf een aangetekende brief te zenden naar de schuldenaar!

Een erkenning van schuld zal in de meeste gevallen van achterstalligheid de meest aangewezen procedure zijn. De erkenning van schuld moet door de schuldenaar worden ondertekend binnen het jaar na de factuurdatum. Daarna begint de verjaringstermijn van één jaar opnieuw te lopen met als startmoment de datum vermeld op de erkenning van schuld. Dit wordt “stuiting van de verjaring” genoemd. De stuiting van de verjaring is eenmalig: je kan geen opeenvolgende stuitingen instellen voor eenzelfde achterstallige rekening.

Als bijlage vind je een model van erkenning van schuld met daaraan gekoppeld een verzoek tot toekenning van betalingsfaciliteiten van de hand van prof. Aloïs Van Oevelen, emeritus gewoon hoogleraar van de faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen.

Verkeerde facturen zo snel mogelijk protesteren

Door de Wet van 15 april 2018 houdende hervorming van het ondernemingsrecht moeten schoolbesturen vanaf 1 november 2018 de regels voor ondernemingen volgen wanneer ze een factuur willen betwisten. Facturen betwisten zal alleen nog mogelijk zijn wanneer ze tijdig door middel van een aangetekende brief geprotesteerd zijn. Het protest moet zo snel mogelijk worden verstuurd (richttermijn: binnen de week tot binnen de 10 dagen) en voldoen aan de vereisten die de leverancier in zijn Algemene Voorwaarden heeft opgenomen inzake het protesteren van facturen. Volg deze werkwijze ook wanneer de leverancier onterecht een te hoog btw-tarief heeft toegepast.

Je kan bijvoorbeeld dit sjabloon gebruiken.

Niet-conforme facturen vzw Omnisport Vlaanderen

Vzw Omnisport Vlaanderen was een vzw die schoolbesturen ondersteunde bij het aanbieden van buitenschoolse sportactiviteiten. Verschillende schoolbesturen waren als partner vermeld op de
voormalige website van de vzw Omnisport Vlaanderen.
In tegenstelling tot wat de naam van de vzw misschien doet vermoeden, had de vzw Omnisport Vlaanderen geen banden met de Vlaamse overheid.
De vzw Omnisport Vlaanderen heeft haar werking op 7 februari 2018 stopgezet.

We stelden vast dat er recent, in naam van vzw Omnisport Vlaanderen, facturen zijn verstuurd naar schoolbesturen. Daarbij zijn er facturen die niet aan de facturatieregels en aan de vzw-wetgeving
voldoen.