Naar een nieuwe samenstelling directiecommissies leerplichtonderwijs

Als directeur basis-, buitengewoon en secundair onderwijs bepaal je de komende maanden mee wie er in de directiecommissies van het leerplichtonderwijs zit en zo ook wie de directies vertegenwoordigt in de respectieve adviesraden. Jouw stem is belangrijk!

Het mandaat van de leden van de directiecommissies voor het leerplichtonderwijs loopt na vier schooljaren af. De directiecommissies voor het basis-, buitengewoon en secundair onderwijs moeten dus opnieuw worden samengesteld. Ze vormen een belangrijke schakel in de advies- en besluitvormingsprocedure van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

De directies komen maandelijks bijeen om over uiteenlopende onderwijsthema’s te overleggen. Ze doen dat een week voor de adviesraden (cf. art.11, §12 uit het organiek reglement). De adviezen van de directiecommissies gaan naar de verschillende niveaugebonden adviesraden. De leden van de adviesraden (besturen, directies, ouders, studenten en diverse experten) doen beleidsaanbevelingen en bereiden standpunten voor de raad van bestuur voor. 

Als ledenvereniging en netwerkorganisatie vinden we het belangrijk om in onze advies- en besluitvormingsprocedure een brede betrokkenheid van ons katholiek onderwijsveld te waarborgen. Dat betekent dat onze overleg- en adviesorganen representatief zijn en dat leden spreken namens de geleding die ze vertegenwoordigen. 

Met representativiteit wordt bedoeld: grote en kleine scholen, scholen van grote en kleine schoolbesturen, scholen gelegen in grootsteden, periferie en meer landelijke gebieden, verschillende finaliteiten, doorstroom-, campus- en domeinscholen, studiedomeinen, types en opleidingsvormen, directeurs en coördinerend directeurs, gender …