Ondersteuningsmodel

Ter ondersteuning van onze scholen buitengewoon en gewoon onderwijs bieden we allerlei achtergrondinformatie over het ondersteuningsmodel o.a. nieuwsberichten, operationaliseringsdocumenten, FAQ’s … aan.

Voor alle algemene vragen kun je terecht bij de medewerkers van de Dienst Lerenden (zie rechterkolom). 

Voor vragen specifiek over personeel, kun je bij Günther De Praitere terecht.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen regio Limburg biedt ook regiospecifieke informatie over de ondersteuningsnetwerken in Limburg aan op haar website.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen ontving de voorbije weken heel wat vragen via directies, leraren, GON-coördinatoren, pedagogisch begeleiders over de concrete werking van het ondersteuningsnetwerk en de inzet van personeelsleden. We hebben de meest urgente vragen genbundeld in een FAQ.

13 februari 2020

De transitieperiode van het huidige ondersteuningsmodel zal, onder voorbehoud van goedkeuring van Onderwijsdecreet XXX door het Vlaams Parlement, met één schooljaar verlengd worden. In tussentijd wordt gewerkt aan een nieuw begeleidingsdecreet, waar een definitief ondersteuningsmodel deel van zal uitmaken.

04 april 2019

Op 3 april 2019 gaf het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) op de externe stuurgroep ‘Ondersteuningsmodel’ toelichting bij de omkadering voor de ondersteuningsnetwerken (ONW) in 2019-2020. Het is de bedoeling om de procedure rond te hebben tegen half mei.

07 februari 2019

In de nieuwsbrief van 17 januari 2019 gaven we toelichting bij de meerderheidsamendementen bij Onderwijsdecreet XXIX, waarin een nieuw mechanisme

17 januari 2019

Nieuw financieringsmechanisme ondersteuning kleine types

19 december 2018

Bij de invoering van het nieuwe ondersteuningsmodel werd bepaald dat een onafhankelijke commissie van experten en academici een evaluatie over het ondersteuningsmodel zal uitvoeren. Die evaluatie wil, naast andere bronnen, ook de ervaring van de ondersteuners meenemen.

13 december 2018

De externe stuurgroep kwam op 12 december 2018 opnieuw samen. Op de agenda stond een stand van zaken over de FAST-teams. De verantwoordelijken van Aura XS (Oranjehuis), en Schoolmakers en het Mysterie van Onderwijs stelden hun twee projecten voor.

05 december 2018

Dinsdag kregen we het bericht dat de vergadering van de externe stuurgroep Ondersteuningsmodel van 5 december 2018 wordt geannuleerd, zonder enig commentaar. Er is dus nog geen nieuwe versie van de nota ‘open end financiering ondersteuning kleine types’ beschikbaar.

29 november 2018

Er was tegen 28 november een voldragen voorstel aangekondigd over de open end financiering van de ondersteuning kleine types. De vergadering van de externe stuurgroep ondersteuningsmodel werd echter opnieuw afgelast. Als reden werd gegeven dat men nog niet beschikt over decretale teksten met daaraan verbonden simulaties.

15 november 2018

Op de externe stuurgroep van woensdag 14 november 2018 werd een nieuwe versie voorgesteld van de nota over de open end financiering ondersteuning kleine types. Deze nota heeft nog geen politiek gedragen akkoord.

Pagina's