Werkplekleren na de herfstvakantie

10 november 2020

Stages, duaal leren en leren en werken kunnen na de verlengde herfstvakantie hervatten volgens de afspraken die van toepassing zijn op de onderneming. Voor duaal leren en leren en werken volgt er nog een afzonderlijk bericht, maar we kunnen al informatie meegeven over de stages.

Afspraken die gelden voor de stages

Gewoon secundair onderwijs 

Scholen kunnen zich beroepen op overmacht indien er geen stages gelopen kunnen worden.
De school moet wel een alternatief voorzien voor de leerlingen om zo de competentieverwerving van de leerling te maximaliseren. We begrijpen dat dit niet altijd evident is omdat de stageperiode ingecalculeerd werd in de schoolorganisatie. Er kan beroep gedaan worden op alternatieve organisatievormen. Dit kan op verschillende manieren: 

 • Via contactonderwijs;
 • Via afstandsonderwijs; 
 • Via werkplekleren op een gesimuleerde werkplek.  

Buitengewoon secundair onderwijs 

Ook in het buitengewoon secundair onderwijs is het niet steeds evident om een stageplaats te vinden. Ook hier kan de school zich op overmacht beroepen. Daarnaast zijn er nog twee aanpassingen doorgevoerd: 

 • De minimumduur voor de verplichte leerlingenstage in de kwalificatiefase van BuSO OV3 komt dit jaar te vervallen; 
 • Er kan bij een alternerende beroepsopleiding in de integratiefase van BuSO OV3 afgeweken worden van de verplichting tot het inrichten van 700u werkervaring in een regulier bedrijf.

Overwegingen bij het voeren van een stagebeleid dit schooljaar

Omdat de stageproblematiek erg context- of studierichting-gebonden is, geven we enkele overwegingen mee die scholen kunnen helpen in het maken van keuzes in deze onzekere periode.

 Stages zijn optioneel 

Overwegingen in functie van schorsen of bij het zoeken naar mogelijkheden:

 • Indien stage optioneel is, kan schorsen aangewezen zijn (geen gevolgen voor studiebekrachtiging van leerling). 
 • Er zijn geen reglementaire verplichtingen om stages aan GIP te koppelen. Stages schorsen kan aangewezen zijn (geen gevolgen voor studiebekrachtiging van leerling).  
 • Het is aangewezen om na te gaan of de leerplandoelen op een alternatieve wijze kunnen bereikt worden ( via getuigenissen, project, workshops, bezoeken, gesimuleerde situaties …). In de situatie van de GIP is het wenselijk de GIP-opdracht te herformuleren.

Stages hebben een oriënterende functie 

 • Heeft de stage een oriënterende functie? Bv. stages in Gezondheids- en welzijnswetenschappen zijn oriënterend in functie van onderwijsloopbaanbegeleiding. Stages schorsen kan aangewezen zijn (geen gevolgen voor studiebekrachtiging van leerling).
 • Het is aangewezen om na te gaan of de leerplandoelen op een alternatieve wijze kunnen bereikt worden ( via getuigenissen, project, workshops, bezoeken, gesimuleerde situaties …).

Stages zijn verplicht in functie van het behalen van een kwalificatie  (Gewoon en buitengewoon onderwijs OV4 en OV 3)

Indien stages verplicht zijn vanuit het leerplan adviseren we in functie van het behalen van een kwalificatie om stages zoveel als mogelijk te laten doorgaan opdat leerlingen voldoende leerkansen krijgen om de stagedoelen te behalen. 
Wanneer je als school het schorsen van stages overweegt op vraag van ouders of bij een (gedeeltelijk) tekort aan stageplaatsen … kan het zinvol zijn mee in rekening te nemen dat bepaalde leerlingencohortes vorig schooljaar al een tekort aan stage-ervaring opliepen.   

Overwegingen in functie van schorsen of bij het zoeken naar mogelijkheden:

 • Is stage mogelijk  binnen de betrokken sector en kunnen de veiligheidsmaatregelen die van toepassing zijn op de werkplekken gerespecteerd worden?  
 • Wanneer er onvoldoende stageplaatsen (voor alle leerlingen) beschikbaar zijn of werkplekken annuleren stages: 
  • Kunnen (bepaalde) stagedoelen op een alternatieve manier behaald worden (in een praktijklokaal, didactische leskeuken, didactisch salon, gesimuleerde situaties, …)?  Raadpleeg de draaiboeken en richtlijnen voor de sector in verband met de mogelijkheden.
  • Geef je voorrang aan leerlingen in een studierichting waar ‘een aandeel op de werkvloer’ bij wet verplicht deel uitmaakt van de studiebekrachtiging, zoals  de studierichtingen, logistiek assistent in zorginstellingen, verzorging, zorgkundige, farmaceutisch-technisch assistent, apotheekassistent? 
  • Kan je bij het toekennen van stageplaatsen voorrang verlenen aan leerlingen uit de afstudeerjaren (specialisatiejaren, een Se-n-se; 6de jaar bso, zesde jaar tso, tweede jaar kwalificatiefase OV3)?  
  • Kan je voldoende (vervangende) stageplaatsen vinden? 
  • Is het mogelijk om stageperiodes te verplaatsen naar een later tijdstip? 
  • Wanneer niet alle leerlingen in een geplande periode stage kunnen lopen, zien we een aantal mogelijkheden:
   • je kan in overleg met de stageplaats langdurige stageperiodes opsplitsen zodat meerdere leerlingen stage kunnen lopen;
   • wanneer dit niet mogelijk is, bied je leerlingen die een stageplaats hebben de kans om stage te lopen en probeer je alternatieven te zoeken voor die leerlingen voor wie geen stageplaats beschikbaar is;
   • individuele leerlingen die geen stageplaats vinden kan je stage laten inhalen op andere momenten. Uiteraard enkel indien de individuele leerling dit nodig heeft in functie van het bereiken van de doelen (studiebekrachtiging aan het einde van het schooljaar). 

 In een aantal studierichtingen is stage of het te lopen stagevolume gereglementeerd.  

In zorgopleidingen zoals Logistiek assistent in zorginstellingen, Verzorging is stage verplicht vanuit de regelgeving, maar zijn er geen verplichtingen omtrent het stagevolume. 

In opleidingen zoals Farmaceutisch – assistent, Verpleegkunde is het stagevolume gereglementeerd en worden er vanuit de Federale of Europese regelgeving op dit ogenblik geen uitzonderingen op het volume toegelaten, bv.. 

Het is dan ook belangrijk om stages zoveel als mogelijk te laten doorgaan of verplaatsen. Wanneer individuele leerlingen stages missen én er zijn verplichtingen m.b.t. het volume, is het aangewezen deze zoveel mogelijk te laten inhalen om de studiebekrachtiging niet in het gedrang te brengen.