Verplicht telewerk en attesten

10 november 2020

Een attest voor wie niet kan telewerken?

In het Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020, zoals gewijzigd door het MB van 1 november, lezen we een verplichting voor de werkgever om de personeelsleden die niet kunnen telewerken, een attest te bezorgen dat de noodzaak van hun aanwezigheid op de werkplek bevestigt. Wat betekent dit binnen onderwijs?

De tekst van artikel 2 van het MB leest sinds 1 november als volgt:

“Art. 2. § 1. Telethuiswerk is verplicht bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten voor alle personeelsleden, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening.

Indien telethuiswerk niet kan worden toegepast, nemen de ondernemingen, verenigingen en diensten de maatregelen bedoeld in paragraaf 2 om de maximale naleving van de regels van social distancing te garanderen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. Ze bezorgen de personeelsleden die niet kunnen telethuiswerken een attest of elk ander bewijsstuk dat de noodzaak van hun aanwezigheid op de werkplaats bevestigt.”

Op het sociaal overleg van 9 november 2020 stelden we de vraag of onze scholen voor elk van hun personeelsleden dan een dergelijk attest moeten afleveren dan wel dat de lerarenkaart zou kunnen volstaan als bewijsstuk. De minister en de administratie moesten ons het antwoord schuldig blijven. We rekenen op een spoedig antwoord maar ondertussen vind je hieronder de tekst van een bruikbare attestering door het schoolbestuur.

“[identificatie van het schoolbestuur]

Attest conform artikel2 van het MB van 28 oktober 2020 dat het personeelslid op de werkplek nodig is.

Hierbij verklaar ik dat de aanwezigheid van personeelslid [naam] op de werkplek [school] noodzakelijk is. Telewerk is gelet op zijn/haar functie op school niet mogelijk.

[datum en handtekening]”