Verplicht advies over arbeidsbereid/arbeidsrijp ook in het buso

06 juni 2019

De klassenraad geeft aan elke leerling van het buitengewoon secundair onderwijs OV3 het schooljaar voorafgaand aan een mogelijke instap in duaal leren een gunstig of ongunstig advies met betrekking tot:

  • de arbeidsbereidheid: een jongere die gemotiveerd is om bepaalde competenties te verwerven op de werkvloer is arbeidsbereid;
  • de arbeidsrijpheid: een jongere is arbeidsrijp als hij in staat is competenties te verwerven in een opleiding die vooral bestaat uit leren op de werkvloer en gemotiveerd is om dit te doen.

Dat niet-bindend advies wordt de eerste keer gegeven op het einde van de opleidingsfase. Dit dubbel advies wordt gegeven, omdat de leerling de mogelijkheid heeft over te stappen naar duaal leren, ongeacht het feit of de school die attesteert zelf duale structuuronderdelen organiseert. Het advies is louter informatief, dus niet bindend, en vormt geen toelatingsvoorwaarde tot duale structuuronderdelen. In het gewoon secundair onderwijs wordt dit een vaste rubriek op het oriënteringsattest A of B. 

Aangezien er in BuSO OV3 niet met oriënteringsattesten gewerkt wordt, kan de klassenraad een eigen document uitwerken om dit advies aan hun leerlingen te formuleren. Scholen kunnen zich laten inspireren door de formulering op het model van oriënteringsattest A of B in de omzendbrief SO 64.

Duaal leren biedt voor bepaalde jongeren zeker opportuniteiten. Om zo weinig mogelijk planlast te genereren, raden we de scholen aan er pragmatisch mee om te gaan. Scholen maken best gebruik van relevante informatie waarover ze al beschikken (op basis van het handelingsplan, vaststellingen tijdens stage, praktijklessen op verplaatsing, observatie-activiteiten, verkennende stage …). In het schooljaar voorafgaand aan duaal leren, kan de leerling al een verkenning van de arbeidsmarkt volgen van maximaal één week. Deze week kan in één keer of in verschillende verkenningen van enkele dagen worden opgenomen; gezamenlijk mag dit slechts één week bedragen. Het doel van deze verkenning is vooral gericht op kennismaking met een beroep en/of werkgever. Het is verder de bedoeling dat de verkennende leerlingenstage informatie oplevert aan de klassenraad die kan helpen bij het formuleren van het niet-bindend advies.

De modaliteiten van de verkenning verschillen naargelang de leerling voldaan heeft aan de voltijdse leerplicht of niet. Indien de leerling nog voltijds leerplichtig is dan kan de verkennende stage vervangen worden door observatieactiviteiten in een onderneming, zonder deel te nemen aan het arbeidsproces. Zie voor beide activiteiten de modelovereenkomsten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen (Stages en andere vormen van arbeid > Buitengewoon secundair onderwijs).

Het buitengewoon secundiar onderwijs OV4 volgt de regelgeving van het gewoon secundair onderwijs.