Verjaring schoolrekeningen

05 juni 2019

Een arrest van het Hof van Cassatie verduidelijkt dat de verjaringstermijn voor onbetaalde schoolrekeningen één jaar bedraagt. Schoolbesturen kunnen schoolrekeningen niet meer invorderen wanneer ze langer dan één jaar onbetaald blijven.

De verjaringstermijn van één jaar is van toepassing voor alle rekeningen die verband houden met onderwijs, zoals:
 
 • de leerlingenbijdragen
 • schoolmaaltijden
 • schoolgerief
 • uitstappen
 
De schuldenaar kan zich minder gemakkelijk beroepen op de verjaring indien hij:
 
 • al een deel van de factuur betaald heeft;
 • zelf het initiatief heeft genomen om schriftelijk uitstel van betaling of een betalingsregeling te vragen.

Om tegen de verjaring te protesteren op één van die gronden, moet je over een aantoonbaar bewijs beschikken dat de schuldenaar één van die handelingen heeft gesteld. Een mondelinge afspraak of een contante betaling kunnen niet als bewijs dienen.

Als schuldeiser kun je vermijden dat een vordering na één jaar verjaart via één van de volgende procedures:
 
 • een dagvaarding voor het gerecht
 • een betekening van bevel tot betaling
 • een aanmaning tot betaling via een deurwaarder
 • een betekening van beslag
 • een ingebrekestelling bij aangetekende brief met ontvangstbewijs door advocaten, gerechtsdeurwaarders en andere vertegenwoordigers die in rechte mogen verschijnen namens de schuldeiser
 • een erkenning van schuld.

Opgepast: het is niet voldoende om als school zelf een aangetekende brief te zenden naar de schuldenaar!

Een erkenning van schuld is de meest aangewezen procedure in de meeste gevallen van achterstalligheid. De erkenning van schuld moet door de schuldenaar worden ondertekend binnen het jaar na de factuurdatum. Daarna begint de verjaringstermijn van één jaar opnieuw te lopen met als startmoment de datum vermeld op de erkenning van schuld. Dat wordt “stuiting van de verjaring” genoemd. De stuiting van de verjaring is eenmalig: je kunt geen opeenvolgende stuitingen instellen voor eenzelfde achterstallige rekening.

Als bijlage vind je een model van erkenning van schuld met daaraan gekoppeld een verzoek tot toekenning van betalingsfaciliteiten van prof. Aloïs Van Oevelen, emeritus gewoon hoogleraar van de faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen. Dat model vind je ook op deze webpagina van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Kosten of verwijlintresten voor laattijdige betaling kun je alleen aanrekenen wanneer dat expliciet in de bijdrageregeling is opgenomen.

De verjaringstermijn van vijf jaar, die van toepassing is voor periodiek weerkerende schulden, geldt niet voor schoolrekeningen.