Update modellessentabellen en studierichtingsprofielen

08 juli 2020

Op 12 juni gaf de Vlaamse regering een eerste principiële goedkeuring aan een verzamelbesluit dat onder meer betrekking heeft op de modernisering so. Het besluit bevestigt een aantal vooropgestelde aanpassingen van de matrix en vooropgestelde koppelingen aan beroepskwalificaties. Het bevat ook een actualisatie van de concordantielijst voor de tweede en derde graad aso, (d)bso, kso, tso, Se-n-Se en Specialisatiejaren. Op 26 juni gaf de Vlaamse regering een eerste principiële goedkeuring aan een voorontwerp van decreet met de eindtermen basisvorming tweede en derde graad en de specifieke eindtermen.

Op basis van het verzamelbesluit en het ontwerpdecreet pasten we volgende documenten op de themapagina aan:

In veel gevallen komt het erop neer dat items die we onder voorbehoud (o.v.) hadden opgenomen, bevestigd worden. Bij de studierichtingsprofielen vind je voortaan ook de doorstroomprofielen van elke studierichting van de D- en de D/A-finaliteit zoals opgenomen in de memorie van toelichting in het voorontwerp van decreet.

De door de Vlaamse regering goedgekeurde eindtermen basisvorming maken een aanpassing aan de modellessentabellen voor de D- en de D/A-finaliteit mogelijk:

  • Voor geschiedenis voorzien we in de domeingebonden D-finaliteit 2 graaduren in de tweede en de derde graad zoals dat ook vandaag het geval is. Dat betekent concreet dat we in beide graden voor nagenoeg alle studierichtingen een extra graaduur toevoegen aan het specifiek gedeelte van de studierichting.
  • In de D- en de D/A-finaliteit voorzien we geen vakken Mens & samenleving en Artistieke vorming meer voor alle leerlingen. Op basis van de voorliggende eindtermen basisvorming gaan we uit van een leerplan voor Maatschappelijke, economische en artistieke vorming waarin we drie afzonderlijke componenten onderscheiden: een sociaal-maatschappelijke component, een financieel-economische component en een artistiek-creatieve component. Omwille van de onderliggende kennis voorzien we voor het leerplan 1 graaduur in de modellessentabel van de tweede en van de derde graad. We bieden scholen een aantal scenario’s aan om het leerplan te realiseren:
    • via een aantal projecten waarin ze gericht inzetten op de doelen van de diverse componenten van het leerplan;
    • via een vak Maatschappelijke, economische en artistieke vorming. Dat vak kan toegekend worden aan één of (bij voorkeur) meer leraren (bv. drie leraren nemen samen het geheel van de componenten op);
    • via een combinatie van projecten en een vak Artistieke vorming of Mens & samenleving (in dat geval kent de school extra onderwijstijd toe vanuit het complementair gedeelte);
    • via een combinatie van een vak Artistieke vorming en een vak Mens & samenleving (in dat geval kent de school extra onderwijstijd toe vanuit het complementair gedeelte).

Naast een leerplan Maatschappelijke, economische en artistieke vorming voorzien we ook een leerplan Artistieke vorming (gericht op één graaduur).

Scholen die dat wensen kunnen een eigen doelenkader creëren voor Mens & samenleving op basis van de financieel-economische en de sociaal-maatschappelijke component aangevuld met een aantal doelen uit het Gemeenschappelijk funderend leerplan.

Voor meer informatie over de update van de modellessentabellen en de studierichtingsprofielen kun je mailen naar cindy.lammens [at] katholiekonderwijs.vlaanderen

.