Tussenkomst in de kosten van de revisor voor boekjaar 2017

21 november 2018

Het Agentschap Onderwijsdiensten (AgODi) heeft de tegemoetkoming in de kosten van een commissaris opnieuw met een jaar verlengd. Alleen schoolbesturen die verplicht waren om voor het boekjaar 2017 een bedrijfsrevisor aan te stellen, kunnen een tegemoetkoming vragen. De aanvraag moet ten laatste op 31 maart 2019 worden ingediend.

De schoolbesturen die in aanmerking komen voor de tussenkomst, zijn de schoolbesturen die aan het criterium ‘zeer grote vzw’ voldoen. Het criterium is beschreven in de punten 4 en 5 van het aanvraagformulier in de bijlage bij de omzendbrief NO/2010/01  en in de Vragendatabank van Katholiek Onderwijs Vlaanderen bij het onderwerp “Zeer grote vzw”.

De maximale tussenkomst bedraagt 90% van de kosten die betrekking hebben op de controle van de jaarrekening. Indien de Vlaamse regering ongeveer dezelfde enveloppe voorziet als in de voorbije jaren dan verwachten we dat de werkelijke tegemoetkoming tussen de 50 en 60% zal bedragen van de kosten van de jaarlijkse controle.

Aanvragen kunnen elektronisch worden ingediend via het e-mailadres: bedrijfsrevisoren.agodi [at] vlaanderen.be. Het is ook mogelijk om de aanvragen op papier op te sturen naar: Agentschap voor Onderwijsdiensten – Afdeling Advies en Ondersteuning Onderwijspersoneel t.a.v. Walde Raes lokaal 4C25, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel.

Voor het indienen kan je gebruik maken van het aanvraagformulier dat je vindt als bijlage bij de omzendbrief NO/2010/01 .

Naast het aanvraagformulier moet je ook volgende documenten meesturen:
  • de facturen die u van de revisor heeft ontvangen
  • het bewijs van neerlegging dat is afgeleverd door de Nationale Bank van België (NBB).

Schoolbesturen waarvan het boekjaar niet samenvalt met het kalenderjaar kunnen ook een aanvraag indienen.

Meer informatie vind je in de omzendbrief NO/2010/01 .