Toelichting bij verdere organisatie van buitengewoon onderwijs: evenwicht tussen opvang, afstandsleren en heropstart

06 mei 2020

Vanavond ontving je het draaiboek via SchoolDirect. Op dat draaiboek hebben we lang gewacht om onze school te organiseren, om af te toetsen aan onze scenario's. 

Vandaag werd er in het sociaal overleg in functie van het buitengewoon onderwijs enige nuance voorzien. We zijn blij dat er enige ruimte wordt gemaakt, maar tot onze spijt herkennen we weinig van onze 9 principes.

We laten je echter niet in de steek. We geven graag het signaal aan onze minister om

  • het buitengewoon onderwijs, in zijn verscheidenheid, ten volle te erkennen
  • onze leerlingen en ouders de nodige aandacht te geven, ook in de media
  • rekening te houden met de aandachtspunten die we al meermaals op tafel hebben gelegd!

Intussen willen we je mee ondersteunen in het evenwicht zoeken tussen opvang, afstandsleren en heropstart.

Drie pijlers bij afweging

Allereerst gaan we ervan uit dat elke school op elk moment rekening moet houden met drie pijlers bij de afweging voor het organiseren van verder onderwijs, op welke manier dan ook:

  • prioritaire functie van de school
  • mogelijkheden en draagkracht binnen de school
  • preventiemaatregelen (opgelegd door de overheid)

Binnen het buitengewoon onderwijs primeert voor de overheid de pijler opvang. De overheid voorziet immers dat er voor de kwetsbare leerlingen in het buitengewoon onderwijs steeds opvang georganiseerd moet worden. Helaas vinden we in het draaiboek weinig over opvang en organisatie terug.

Wij stellen de veiligheid van onze kwetsbare leerlingen ook in de opvang op de eerste plaats. Dat wil zeggen dat we adviseren om, op basis van je risicoanalyse, ook voor de opvang een maximumcapaciteit te bepalen, zodat die in alle veiligheid georganiseerd kan worden. Als er dan nog marge is, kun je verder op basis van de afwegingsdriehoek heropstart overwegen.

Meer uitleg over de pijlers vind je terug in het document afwegingsdriehoek bij opvang/heropstart op de webpagina beleidsondersteuning. Zij geven richting aan de opmaak van de risicoanalyse. Je vindt er ook voorbeelden. Heropstart is geen verplichting. Het moet binnen die drie pijlers verantwoord zijn.

Aangepaste maatregelen

In de bijlage buitengewoon onderwijs zijn de maatregelen, die opgenomen zijn in het draaiboek van het gewoon onderwijs, wat aangepast. Zoals reeds vermeld voldoet dat geheel niet aan de vragen die onze scholen hebben.  We zullen die dan ook eerstdaags herschikken en de essentiële delen samenvatten volgens de 9 principes. Dat zal terug te vinden zijn in een document handelingsplanning vanuit het draaiboek en tips voor preventie. Tevens sommen we de thema’s op die nog geen duidelijk antwoord of invulling krijgen, en geven die een mogelijke invulling of interpretatie. Wordt vervolgd!

Ondersteuning bij handelingsplanning

Ten slotte willen we ondersteunen met een aanzet om het geheel om te zetten in handelingsplanning. Voor de opvang en de nieuwe leerinhouden bij afstandsonderwijs betekent het dat we inzetten op een aantal focussen van het individueel handelingsplan (IHP) van de verschillende leerlingen. Meer informatie vind je op de pagina nieuwe leerinhouden.

Ideeën en werkvormen om de voorbereidingsfase verder inhoud te geven, kun je vinden op de pagina’s afstandsleren en heropstart en praktijkmaterialen. Bij heropstart wordt het zoeken naar een evenwicht tussen een nieuw groepswerkplan en de individuele noden van de verschillende leerlingen. Daarvoor maken we ook nog een vertaling vanuit het draaiboek. Wordt dus ook vervolgd!