Toelatingsvoorwaarden tot het tweede leerjaar B ingrijpend gewijzigd

18 juni 2019

Van oudsher moeten leerlingen het eerste leerjaar A of het eerste leerjaar B niet met vrucht beëindigen om tot het beroepsvoorbereidend leerjaar te worden toegelaten. Dit principe zou worden doorgetrokken naar het tweede leerjaar B in de gemoderniseerde eerste graad vanaf het schooljaar 2020-2021.

Tijdens de onderhandelingen over het Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering over basis- en secundair onderwijs werd het roer plots, en onverwachts omgegooid. Leerlingen zullen het eerste leerjaar A of het eerste leerjaar B wél met vrucht moeten beëindigen om tot het tweede leerjaar B te worden toegelaten (tenzij ze uiterlijk op 31 december na de aanvang van het schooljaar de leeftijd van 14 jaar bereiken). Dat betekent dat leerlingen die in het eerste leerjaar A of het eerste leerjaar B (schooljaar 2019-2020) geen oriënteringsattest A behalen, gedwongen zijn tot overzitten (tenzij ze 14 jaar zijn).

Je vindt de nieuwe wijziging terug in het schema dat als bijlage is toegevoegd bij onze Mededeling over “Structuur en organisatie van de gemoderniseerde eerste graad”.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen betreurt de beslissing, en is er niet mee akkoord gegaan. Wij citeren uit ons protocol van niet-akkoord: “Dit artikel verstrengt de toelatingsvoorwaarden tot het tweede leerjaar B. Leerlingen die niet slagen in het eerste leerjaar A of B voldoen niet langer aan de toelatingsvoorwaarden tot het tweede leerjaar B. Deze verstrenging doet afbreuk aan de specifieke functie van de B-stroom. Bovendien vindt Katholiek Onderwijs Vlaanderen het bijzonder vreemd dat leerlingen die op leeftijd zitten zonder A-attest niet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden, terwijl leerlingen die één schooljaar hebben overgezeten wel toegelaten worden op basis van de leeftijdsvoorwaarde van 14 jaar. Het lijkt er sterk op dat de Vlaamse Regering overzitten stimuleert.”

Scholen die volgend schooljaar willen anticiperen op de verregaande wijziging, kunnen dat door gebruik te maken van het flexibel traject voor het uitstellen van de studiebekrachtiging tot op het einde van de graad. Een uitstel van studiebekrachtiging zou voor leerzwakke of leervertraagde leerlingen meer kansen bieden op een succeservaring en hun zelfbeeld positief beïnvloeden. Alle modaliteiten (onder andere voorwaarden, gevolgen voor het schoolreglement) voor de organisatie van dat flexibel traject vind je in punt 7 in de Mededeling over “Mededeling over “Flexibele leertrajecten in het voltijds gewoon secundair onderwijs”.