Timing omkadering ondersteuningsnetwerken 2019-2020 bekend

04 april 2019

Op 3 april 2019 gaf het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) op de externe stuurgroep ‘Ondersteuningsmodel’ toelichting bij de omkadering voor de ondersteuningsnetwerken (ONW) in 2019-2020. Het is de bedoeling om de procedure rond te hebben tegen half mei. Op 15 mei komt de stuurgroep opnieuw samen over de concrete verdeling van de middelen tussen de ondersteuningsnetwerken en de onderliggende buo-scholen. Tegen 17 mei moeten de protocollen klaar zijn. Dan kunnen de dienstbrieven voor eind mei naar de betrokken buo-scholen worden verstuurd.

In de dienstbrieven lees je welke omkadering de paritaire commissie op voorstel van het beheerscomité van het ondersteuningsnetwerk heeft toegekend en welke omkadering uit de 33 procent teruggave van de bevroren GON komt. Beide pakketten (omkadering toegekend door de paritaire commissie en teruggave 33 procent bevroren GON) moeten ingezet worden voor ondersteuning door het ondersteuningsnetwerk.

We stellen deze procedure voorop:

  • De komende dagen analyseren wij de omkaderingstabel van AgODi. Bij de uitwerking van een voorstel tot verdeling van de omkadering over de verschillende ondersteuningsnetwerken houden we rekening met de “TO BE” na de transitieperiode.
  • Woensdag 24 april: we leggen het voorstel voor aan de voorzitters van de beheerscomités van onze ondersteuningsnetwerken (Taskforce ONW).
  • Donderdag 25 april: de paritaire commissie vrij onderwijs (onderwijsverstrekkers – personeelscentrales) beslist over het voorstel.
  • Vrijdag 26 april tot vrijdag 10 mei: de beheerscomités maken een voorstel van verdeling tussen de buo-scholen. Ze houden daarbij rekening met de criteria die in de omzendbrief NO/2017/02 vermeld staan. Ze duiden een buo-school aan waaraan de coördinator van het ondersteuningsnetwerk wordt verankerd. De voorstellen worden tegen 10 mei aan de paritaire commissie bezorgd.
  • Maandag 13 mei: de paritaire commissie beslist over de voorstellen.
  • Woensdag 15 mei: externe stuurgroep komt samen.
  • Vrijdag 17 mei: de protocollen worden aan de overheid bezorgd zodat de dienstbrieven, na beslissing door de Vlaamse regering, naar de betrokken buo-scholen verstuurd kunnen worden.

We citeren uit de omzendbrief NO/2017/02 de criteria voor de verdeling van de middelen aan de buo-scholen, aangesloten bij het ONW: “Bij hun voorstellen voor de toewijzing van omkadering aan de ondersteuningsnetwerken, en vervolgens aan de scholen voor buitengewoon onderwijs in deze ondersteuningsnetwerken, houden de commissies rekening met de volgende criteria:

  • er mag geen verlies aan tewerkstelling en bestaande ondersteuning zijn zodat de verschuivingen zo maximaal mogelijk op een natuurlijke manier tot stand komen;
  • de beoogde ondersteuning van de ondersteuningsnetwerken zoals die na de transitieperiode zal zijn, d.w.z. de omkadering van ondersteuningsnetwerken op basis van het 70/30 verdelingsmechanisme, zonder correctie.

Voor de ondersteuning van de kleine types wordt na de paasvakantie een informatiecampagne opgezet. Zie ook nieuwsbrief van 28 maart 2019.