Programmaties en concordanties gewoon secundair onderwijs 2021-2022 indienen bij AGODI tegen 30 november

10 november 2020

Vóór 30 november 2020 moet je een aantal programmatieaanvragen en concordantiemeldingen, te realiseren op 1 september 2021, indienen bij AGODI:

 • aanvraag programmatie niche-basisopties eerste graad
 • aanvraag programmatie studierichtingen tweede graad modernisering so (niet alleen specifieke studierichtingen; óók de basisstudierichtingen)
 • aanvraag programmatie studierichtingen derde graad huidige structuur so, inclusief de 7de jaren (in enkel gevallen kan er geprogrammeerd worden op basis van studiecontinuïteit)
 • aanvraag programmatie opleidingen duaal (zie ook onderstaand aandachtspunt 2d)
 • aanvraag programmatie opleidingen deeltijds beroepssecundair onderwijs die ressorteren in een cluster waarvan het CDO nog geen opleiding in huis heeft of in cluster 32 (zie ook onderstaande aandachtspunten 2d en 3)
 • aanvraag ingebruikneming van nieuwe vestigingsplaatsen
 • aanvraag herschikken van bestaand studieaanbod over de bestaande vestigingsplaatsen (voor zover ten minste één van de vestigingsplaatsen van de school gelegen is in een gemeente met meer dan 70 000 inwoners)
 • melding concordanties tweede graad moderinsering so, enkel in het geval van keuzemogelijkheid; een 1-op-1-concordantie hoeft niet gemeld te worden tenzij het een studierichting betreft die ingericht werd op 1 oktober 2019 en niet op 1 oktober 2020.

Voor welke initiatieven welke acties vereist zijn en welke formulieren gebruikt moeten worden, vind je een samenvatting op het schematisch overzicht, toegevoegd aan de pagina’s Onderwijsplanning op de PRO-website.

Je kunt de externe planningsprocedures voor de programmaties gewoon secundair onderwijs nalezen in de punten 3 (voltijds so duaal en niet-duaal) en 4 (deeltijds so) van de Ministeriële Omzendbrief SO 61. De externe planningsprocedure voor de concordanties tweede graad modernisering lees je in punt 5 van de Ministeriële Omzendbrief SO 60.

Aandachtspunten:

 1. Voor een aantal programmaties is voorafgaandelijk een goedkeuring vereist van de DPCC.
 2. Zoals vermeld op de aanvraag-E-formulieren van AGODI voeg je enkele bewijsstukken toe:
  1. voor het akkoord van de scholengemeenschap kun je gebruikmaken van het modelformulier;
  2. voor het akkoord van het LOC wordt geen modelformulier beschikbaar gesteld;
  3. voor de motivering van de programmatieaanvraag moeten de volgorde en de omschrijving van de planningscriteria, opgenomen in de SO 61, gerespecteerd worden. Niet alle criteria zijn van toepassing op alle aanvragen;
  4. voor duale structuuronderdelen en opleidingen in het deeltijds beroepssecundair onderwijs is criterium 8 belangrijk. De toevoeging van een extra bijlage over de afstemming binnen het overlegforum wordt beschouwd als een beoordelingscriterium. Als je geen bewijs van overleg kan voorleggen, kan dat leiden tot afkeuring van de programmatie door de Vlaamse Regering.
 3. De CDO’s kunnen het aanbod DBSO nog niet concorderen naar een duaal aanbod; zij moeten voor duaal leren nog een programmatieaanvraag indienen gebaseerd op de lijst van alle duale opleidingen die mogelijk zullen zijn op 1 september 2021.

Voor bijkomende informatie kun je terecht bij Patrick Deboutte en Isabelle Dobbelaere, stafmedewerkers Dienst Bestuur & organisatie.