Plenaire vergadering 04-05-2016 – Pensioenen van onderwijspersoneel

10 mei 2016

Deze vragen gingen over een totaal ander maar ook erg belangrijk onderwerp en vormden een herhaling van enige tijd geleden. Maar eigenlijk kwamen de vragen wat te vroeg, eenvoudigweg omdat de opheldering die in de vragen werd gevraagd nu voorwerp is van overleg in diverse gremia. In de context van het (Vlaamse) loopbaandebat/pact, dat het lerarenberoep aantrekkelijker wil maken, gaat het hier concreet over een nieuwe (federale) berekening van de onderwijspensioenen (geleidelijke vermindering van de zg. diplomabonificatie, nieuwe benadering van de zg. tantièmes, de notie “zware beroepen”) en over een nieuw (Vlaams) stelsel van zorgverlof (i.e. ongemotiveerd, maar gelijk ook zonder vergoeding).

In het Nationaal Pensioencomité en de Bijzondere Commissie Pensioenen werden daarover vergaderingen gepland op 9 en 12 mei, alsook inzake het zorgverlof op Vlaams niveau op 9 mei. Minister Crevits beloofde meer resultaat op 19 mei en ze trok zich alvast op aan de mooie overgangsmaatregelen door haar toedoen bij het eerste deel van de pensioenhervorming, waar de sector wel mee kon leven.

Vanuit de meerderheidspartijen werd gewezen op het belang van het totale plaatje, van duidelijkheid en van voldoende sociaal overleg. De vragenstellers uit de oppositiepartijen konden daar niet mee leven, wat Caroline Gennez scherp formuleerde aan het eind in termen van een fundamenteel foute keuze van de federale en Vlaamse regering: “Wat het devies lijkt van deze regeringen, een devies waar wij ons absoluut zullen tegen blijven verzetten, is dat u met uw ene hand een schouderklopje geeft aan al die duizenden leraars, voor het goede werk dat ze dagelijks in onze scholen met onze leerlingen verrichten, maar met uw andere hand, Vlaams en federaal, zit u in de mensen hun portefeuille en maakt u hun het werken moeilijker en zwaarder.”

Lees de bespreking van de “Actuele vraag over de stand van zaken betreffende de onderwijspensioenen van Elisabeth Meuleman, over de pensioenen van het onderwijspersoneel van Jos De Meyer en over het overleg met de Federale Regering betreffende de onderwijspensioenen van Caroline Gennez” aan minister Hilde Crevits.