Plenaire vergadering 27-02-2019 – Verplichte deelname aan klimaatbetogingen

27 februari 2019

Ook over het tweede thema van de actuele vragen waren al heel wat perspennen in beweging gebracht. Maar nu ging het nog over een heel specifieke kwestie: konden leerlingen, zelfs zonder medeweten van hun ouders, tijdens de lesuren verplicht worden om deel te nemen aan betogingen, terwijl deze legislatuur net maatregelen genomen waren om spijbelen tegen te gaan (onderwijscommissaris Koen Daniëls)? En met welke richtlijnen ging de minister een einde maken aan de chaos c.q. onduidelijkheid in de scholen m.b.t. de klimaatbetogingen en aan het gepropageerde spijbelen in dat verband (Vlaams Parlementslid Chris Janssens)?

Minister Crevits zette een duidelijke drieledige redenering op:

  1. ze prees het engagement van de jongeren in kwestie
  2. ze vond spijbelen daarvoor geen goed instrument, maar de mogelijke, wel goede opties waren een zaak van de scholen, die overigens voor het grootste deel daar heel verantwoordelijk mee omgingen
  3. scholen konden niet zomaar deelnemen aan betogingen, maar zoiets kon wel als buitenschoolse activiteit, mits positionering ervan in het pedagogisch project (en leerplannen) én mits duidelijke communicatie vooraf in de schoolraad.

Het leek me toch weer een genuanceerder verhaal dan de teneur van de vragen aanvankelijk deed vermoeden.

Vragensteller Daniëls verwees vervolgens naar e-mails die hij hierover ontvangen had (“Verplicht deelnemen aan de betoging want het staat in het leerplan”) en vroeg of de leraren wel geraadpleegd waren in het lokale onderhandelingscomité in verband met al de te geven inhaallessen. Vooraf had hij er wel opgewezen dat zieke leerlingen wél en betogers géén lessen en dito toetsen moesten inhalen, maar dat terzijde.

Vragensteller Janssens laakte het (volgens hem) gedoogbeleid van de minister t.a.v. spijbelaars alsook, met de eindterm over kritisch denken in de hand, de (volgens hem) linkse bekeringsijver van leraren en directeurs, waartegen de minister zich net diende uit te spreken.

Interveniënt Jos De Meyer had veel respect en waardering voor de geëngageerde jongeren (hij verwees terloops impliciet o.a. naar de Club van Rome uit zijn eigen studententijd) en wist bovendien dat voor extramurosactiviteiten in het basisonderwijs de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de ouders vereist was. Interveniënt Jo De Ro juichte ook het engagement van de jongeren toe, benadrukte dat het overgrote deel van de scholen met deze hele kwestie verstandig omging en vond bijgevolg dat enkele uitzonderingen ter zake niet mochten voorgesteld worden als de regel. Interveniënten Joris Vandenbroucke en Björn Rzoska hadden als simpel antwoord op de betogingen: “Voer een ambitieuzer/ambitieus klimaatbeleid.”

Wat volgde, was eigenlijk herhaling. Belangrijkst voor mij om te onthouden: beter genuanceerd en positief blijven in dezen en beter niet overdrijven.

Lees de bespreking van de “Actuele vraag over scholen die hun leerlingen verplichten om deel te nemen aan betogingen van Koen Daniëls en over scholen die leerlingen verplichten om deel te nemen aan klimaatmarsen van Chris Janssens” aan minister Hilde Crevits.

Reageren kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Plenaire%20vergadering%2027-02-2019%20%E2%80%93%20Verplichte%20deelname%20aan%20klimaatbetogingen) (Wilfried Van Rompaey)

.