Ontwerpdecreet over duaal leren buitengewoon secundair onderwijs – 25 oktober 2018

05 november 2018

Dit ontwerpdecreet wordt behandeld in de vergadering van verenigde commissies: de Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid en de Commissie voor Onderwijs.

Aan de hand van de bijgevoegde presentatie lichtten de ministers Crevits en Muyters het ontwerpdecreet toe.

De ambitie voor duaal leren in het buso is gelijk aan die voor het duaal leren in het gewoon secundair onderwijs (Onderwijscommissie, 1 maart 2018): een aantrekkelijk, geïntegreerd stelsel van duaal leren, dat beleidsmatig en maatschappelijk als gelijkwaardig wordt beschouwd met alle andere vormen van secundair onderwijs en dat perspectief biedt voor jongeren en ondernemers, en dat tegelijkertijd afgestemd is op de doelgroep van het buso (opleidingsvorm 3 en 4). Dat was al aangekondigd in het decreet duaal leren (en aanloopfase) voor het gewoon secundair onderwijs.

Duaal leren is een volwaardige leerweg, gelijkwaardig aan het niet-duale buitengewoon onderwijs, met bijhorende studiebekrachtiging. Een duaal traject streeft dus in het algemeen het behalen van een onderwijskwalificatie na. De jongere die zijn kwalificatie behaalt, moet in staat zijn vlot door te stromen naar de arbeidsmarkt zoals andere jongeren in het buitengewoon secundair onderwijs.

Kort enkele elementen uit de algemene bespreking, want deze behandeling was relatief snel gedaan, met slechts een beperkt amendement en met een snelle, algemene stemming.

Eén. Jos De Meyer herhaalde de toon van zijn tussenkomst bij het andere duaal leren-decreet. “Trots”, “met overtuiging en enthousiasme goedkeuren” waren zijn kernwoorden. Hij verwees daarbij ook naar het Vlor-advies.

Twee. Franc Bogovic was ook tevreden met deze realisatie conform het regeerakkoord, waarbij Onderwijs en Werk als gelijkwaardige partners optraden, maar men mocht gelijk toch ook niet vergeten dat het hier om jongeren met een functiebeperking ging, vond hij.

Drie. Caroline Gennez was principieel erg pro, maar ze had wel een aantal bedenkingen, waarbij ze verwees naar enkele protocols van niet-akkoord c.q. gedeeltelijk akkoord van enkele stakeholders. Ook het punt van de kwaliteitseisen voor de mentoren kwam opnieuw aan bod en men moest erover waken dat de niet-arbeidsrijpe jongeren niet uit de boot zouden vallen.

Vier. Koen Daniëls sprak van een belangrijk signaal en wees erop dat de mentoren in de bedrijven nu al werkten met zulke afgestudeerden: de nood aan goed personeel leek hem een belangrijke motivator om dat mentoraat zo goed mogelijk op te nemen. Hij had wel een vraag over de al of niet verplichting voor de school om het niet-duale traject te blijven aanbieden. Minister Crevits antwoordde dat de school daarin vrij was. Daniëls pleitte er bij zijn oproep aan de scholen voor dat de bedrijfssectoren gecontacteerd zouden worden over de (onderwijs)netten heen.

Vijf. Sonja Claes had ook felicitaties, was fier, maar vroeg nog of ook gedacht was aan werkgevers in de sociale economie. Minister Muyters beloofde Syntra Vlaanderen daarover te briefen.

Zes. Minister Crevits had een brief geschreven naar de voorzitter van het Vlaams Partnerschap om na te gaan hoe de partners zouden bijdragen aan de versterking van het mentoraat voor deze buso-leerlingen. Ze had ook advies gevraagd, maar wilde vooral ook vertrouwen geven aan het veld. Er liep bovendien een ESF-oproep voor duale proefprojecten in het hoger en volwassenenonderwijs. De Vlor had op 12 juni 2018 al een advies afgeleverd in dat verband. Voor de niet-arbeidsrijpe jongeren wees de minister net op de ruimte die de individuele handelingsplanning in het buso biedt.

Minister Muyters wees er nog op dat bedrijven zich bewust zijn van de noodzaak van goede mentoren en ze hadden hiermee al ervaring in het kader van stages.

Bij de stemming over het geheel van het ontwerpdecreet onthield de sp.a zich.  N-VA, Open Vld en CD&V stemden voor.

Je kunt de video van de integrale vergadering bekijken. Het formele parlementaire verslag volgt later op de website van het Vlaams Parlement.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Ontwerpdecreet%20over%20duaal%20leren%20buitengewoon%20secundair%20onderwijs%20%E2%80%93%2025%20oktober%202018) (Wilfried Van Rompaey).