Onderhandelingen cao XI: ook aandacht voor directeurs!

16 november 2017

Op dinsdag 14 november 2017 gaven onderwijsminister Hilde Crevits, de overheid, de vakorganisaties en de werkgevers het officiële startschot van de onderhandelingen voor een nieuwe onderwijs-cao. Cao XI heeft als doel maatregelen te ontwikkelen die de arbeidsvoorwaarden van het personeel verbeteren en de onderwijskwaliteit bevorderen.

Het gemeenschappelijk vakbondsfront diende een eisencahier in met een aantal generieke en specifieke maatregelen die de koopkracht van de personeelsleden moet versterken. In de periode 2018-2019 wil de minister naast het versterken van de koopkracht, ook zoeken naar een akkoord tussen de vakorganisaties, de vertegenwoordigers van de werkgevers en de overheid voor maatregelen om startende leraren te begeleiden.

Het totaalbudget voor de onderhandelingen werd als volgt geraamd: 10 miljoen euro in het begrotingsjaar 2018, 30 miljoen euro in 2019 en vanaf 2020 wordt 108 miljoen euro voorzien.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen vraagt in deze cao ruim aandacht voor een financiële herwaardering van de directieambten zodat de verloning van de (adjunct-)directeur marktconform is met de private sector. Die substantieel hogere verloning zal niet alleen de job aantrekkelijker maken, en er ook voor zorgen dat de juiste mensen voor het ambt van (adjunct-)directeur kiezen. Ze komt ook tegemoet aan de dagelijkse intensiteit van de opdracht van een schoolleider.

Daarnaast vraagt Katholiek Onderwijs Vlaanderen uitdrukkelijk om werk te maken van beleidsondersteuning voor de directeur van het (buiten)gewoon basisonderwijs. Die ondersteuning is omwille van de toegenomen complexiteit van het takenpakket absoluut noodzakelijk geworden.