Nieuws van de externe stuurgroep ondersteuningsmodel

21 juni 2018

Op de vergadering van 20 juni 2018 gaf Leen Van Heurck, adjunct-kabinetschef onderwijs-welzijn, een eerste toelichting bij een voorstel van overgangsmaatregel voor de ondersteuning door de kleine types. De open-end-financiering voor deze ondersteuning start pas vanaf 1 september 2019. Dit is de reden waarom de overheid nu aan een overgangsmaatregel werkt met ingang van 1 september 2018. Deze overgangsmaatregel is dus niet gelijk aan de nieuwe open-end-financiering waar men eveneens aan werkt, maar waarover nog met geen woord werd gerept omdat ze – aldus het kabinet – nog niet stabiel genoeg was om hierover te spreken in de externe stuurgroep.

Over de praktische uitwerking van de overgangsmaatregel is nog geen politiek akkoord. Er kan op dit moment nog niet over worden gecommuniceerd. Men zoekt naar een oplossing voor bijkomende middelen voor de ondersteuning van de kleine types, waarnaar verwezen in de dienstbrief van 17 mei 2018. Over het voorstel voor een aanpassing van de werkingsmiddelen ondersteuning type 6 werd een eerste bespreking gevoerd op een interkabinettenoverleg (IKW). Momenteel voert men een simulatie. Er werd nog geen beslissing genomen.
 
De overheid heeft een communicatietekst opgesteld met volgende doelstellingen:
  1. Verduidelijking geven bij een aantal aspecten van de uitvoering van het nieuwe ondersteuningsmodel. Uit de opstartfase is gebleken dat bepaalde elementen vragen blijven oproepen of aanleiding geven tot verschillende interpretaties in het onderwijsveld.
  2. Toelichting geven bij een aantal decretale maatregelen om het M-decreet en het ondersteuningsmodel verder uit te voeren. Die maatregelen zijn opgenomen in een ontwerp van decreet dat in de loop van de maand juni 2018 zal gestemd worden. De Commissie voor Onderwijs heeft het ontwerp van decreet aangenomen op 7 juni 2018.
  3. Toelichting te geven bij een aantal maatregelen uit een conceptnota tot verdere bijsturing van het M-decreet die de Vlaamse Regering op 20 april 2018 heeft goedgekeurd. Een aantal van die maatregelen zijn omgezet in regeringsamendementen die in het ontwerp van decreet (punt 2) werden ingevoegd.

Deze tekst zal worden verwerkt in de omzendbrief over het ondersteuningsmodel.

Tot slot werd besloten dat aan de voorzitters van de beheerscomités van de ondersteuningsnetwerken gevraagd wordt aan welke buo-school de middelen voor coördinatie, afkomstig van het budget van de begeleiders competentieontwikkeling, toegekend mag worden. De middelen voor coördinatie worden aan één buo-school per ONW toegekend.