Nieuws van de externe stuurgroep ondersteuningsmodel

14 juni 2018

Op de vergadering van 6 juni 2018 lichtte een delegatie van de type 6-scholen de didactische aanpassingen en de professionalisering die vereist zijn voor ondersteuning type 6 toe.

Op de vergadering van 13 juni 2018 deed Katholiek Onderwijs Vlaanderen een concreet voorstel tot aanpassing van de werkingsmiddelen voor ondersteuning type 6 , na overleg met de coördinatoren en de directies van de buo-scholen type 6. Het voorstel bestaat eruit dat het huidige bedrag van 161,267 euro per begeleidingseenheid voor type 6 vermenigvuldigd wordt met een factor van 1,6. Op die manier wordt het gemiddelde bedrag aan werkingsmiddelen voor een ondersteuning van een leerling met een (G)V type 6 opgetrokken tot het gemiddelde bedrag van de vroegere integratietoelagen GON type 6 voor kleuter-, lager en secundair onderwijs. Daardoor zou het huidige voorziene bedrag voor type 6 opgetrokken wordt met 94,952 euro tot 256,219 euro per begeleidingseenheid.

Aangezien het globaal over een gesloten enveloppe gaat, impliceert dit dat het huidige voorziene bedrag voor de andere types met 3,568 euro verlaagd zou worden tot 157,699 euro per begeleidingseenheid. In de externe stuurgroep werd echter geen consensus bereikt over dit voorstel. Leen Van Heurck besloot dat alle argumenten werden gehoord en dat het kabinet nu de knoop zal doorhakken.

Er werd een korte toelichting gegeven bij de FAST-teams. De overheid voert gesprekken met twee organisaties, met name Aura XS uit Kortrijk en ‘Het mysterie van onderwijs’ i.s.m. Arktos uit regio Mechelen-Brussel. Beide organisaties dienen een project in.

Intussen werden de middelen voor de coördinatie van de ondersteuningsnetwerken (ONW) verdeeld. In totaal worden 23 FTE van het budget van de pedagogisch begeleiders competentieontwikkeling afgenomen voor coördinatie. De middelen worden per ONW toegekend aan een buo-school. Ze staan in verhouding tot de grootte van het ONW. Het is nog niet duidelijk aan welke buo-school de middelen worden toegekend.

De overheid werkt volop aan een overgangsmaatregel voor de ondersteuning van de kleine types. Het kabinet krijgt verschillende verontruste signalen van scholen en ouders in verband met de ondersteuning van leerlingen met een verslag type 2 in het gewoon onderwijs. Ook deze groep zal worden meegenomen in de overgangsmaatregel.

Tot slot werd een verduidelijking gegeven bij de mogelijkheid om een voorlopig verslag type 3 op te maken voor leerlingen die gebaat zijn bij een (tijdelijke) overstap naar het buitengewoon onderwijs type 3 en waarvoor nog geen diagnose beschikbaar is van de psychiater. Een voorlopig verslag type 3 kan alleen worden opgemaakt indien alle betrokken partijen (school, CLB en ouders) akkoord zijn. Indien de ouders niet akkoord gaan, komt er geen voorlopig verslag type 3. Een voorlopig verslag impliceert geen ontbinding van de inschrijving in het gewoon onderwijs. Ontbinding van een inschrijving kan alleen bij een verslag, niet bij een voorlopig verslag.

Tot slot: de dienstbrieven over de omkaderingseenheden, door de paritaire commissie toegewezen aan de buo-scholen van een ONW, zijn nog niet verstuurd. Het BVR ligt voor hoogdringend advies bij de Inspectie Financiën. Van zodra de Vlaamse Regering het BVR heeft goedgekeurd, worden de dienstbrieven verzonden. Men verwacht dat dit op korte termijn zal gebeuren.