Laatste nieuws over de ondersteuningsnetwerken

22 november 2017

Tegen 1 december 2017 moet een rapport worden voorgelegd aan de Vlaamse Regering over de opstart van het ondersteuningsmodel. Hiertoe ontwikkelde het Departement Onderwijs en Vorming een vragenlijst in overleg met de externe stuurgroep ‘Ondersteuningsmodel’ op het kabinet. Op 11 oktober 2017 werd deze vragenlijst afgewerkt, besproken op de Taskforce Ondersteuningsnetwerken (ONW, voorzitters Beheerscomités) en verzonden naar de ONW. De overheid legde een zeer strakke timing op. De ONW en de buo-scholen met type 2, 4, 6 en 7-auditief moesten tegen 29 oktober 2017 de vragenlijst beantwoorden. Wij voegden alle antwoorden samen en verzonden alles, zonder analyse, naar het departement onderwijs tegen 1 november 2017. Vorige week woensdag (14 november 2017) kregen de leden van de externe stuurgroep een eerste verwerking. Op de externe stuurgroep werd duidelijk gesteld dat dit een eerste, zeer voorlopige versie is van het rapport aan de Vlaamse Regering. Bepaalde hoofdstukken moeten nog verder uitgewerkt worden en nog niet alle gegevens zijn beschikbaar. De tijdsdruk waarin dit rapport moet worden opgemaakt is heel strak. Er wordt gepoogd de deadline uit te stellen en het rapport op de Vlaamse Regering te brengen tegen eind december.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen leest het rapport voor de Vlaamse Regering mee en toetst dit ook af aan lezing van de antwoorden van onze ONW en buo-scholen met “kleine types”. Wij bereiden een synthese van eigen lezing en van het rapport van de Vlaamse Regering voor tegen het colloquium buitengewoon onderwijs eind januari 2018. Die synthese zal ook naar andere platformen verspreid worden.

Volgende week woensdag komt de Taskforce opnieuw samen. Volgende agendapunten worden daar besproken:

  • stand van zaken van het rapport aan de Vlaamse Regering
  • scholen van een ander net die in ONW van Katholiek Onderwijs Vlaanderen wensen te blijven (vragen en aanpak)
  • ontwikkeling van een Vlaanderenbrede visie op ondersteuning
  • stand van zaken personeelsaspecten, voorstel huishoudelijk reglement
  • samenwerkingsovereenkomst met hoger onderwijs
  • rol van de pedagogisch begeleiders competentieontwikkeling