Katholiek Onderwijs Vlaanderen engageert zich voor start modernisering secundair onderwijs op 1 september 2019

19 oktober 2017

De consultaties van schoolbesturen en directies bevestigen dat de modernisering secundair onderwijs voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen niet beperkt kan blijven tot een structuurwijziging. Ze dient gekoppeld te worden aan een inhoudelijk sterk project van goed secundair onderwijs. Met of zonder nieuwe eindtermen zijn daarvoor nieuwe leerplannen nodig.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen engageert zich om samen met alle scholen een zorgvuldig inhoudelijk traject uit te stippelen waarin voldoende tijd is voor leerplanontwikkeling, leerplanimplementatie en aftoetsing bij het werkveld. De raad van bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen dringt er daarom bij de minister van Onderwijs op aan de modernisering van het secundair onderwijs te laten starten op 1 september 2019.

Kwaliteitsvol starten op 1 september 2019

De modernisering van het secundair onderwijs is voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen méér dan een structuurwijziging. De belangrijkste doelstelling van de hervorming is immers dat jongeren een betere studiekeuze kunnen maken. Noodzakelijk zijn een transparant aanbod en een getrapte studiekeuze (cf. Vrijheid van onderwijs maximaal inkleuren in het belang van elke leerling). Dat vraagt visievorming en nieuwe leerplannen die de visie in concreet onderwijs vertalen. Scholen en leraren hebben ook tijd nodig om zich grondig voor te bereiden.

Daarom dringt de raad van bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen erop aan de modernisering secundair onderwijs op 1 september 2019 te laten starten. Vandaar ook dat indien de Vlaamse Regering alsnog zou beslissen de modernisering secundair onderwijs van start te laten gaan in 2018, onze scholen zullen starten met de huidige leerplannen.

Een zorgvuldig traject voor nieuwe leerplannen

Met het oog op de start in 2019 ziet Katholiek Onderwijs Vlaanderen drie scenario’s. De modernisering start met nieuwe eindtermen, met de huidige eindtermen of met een actualisatie van de huidige eindtermen. Directies en besturen willen allemaal tegelijk de stap naar het nieuwe secundair onderwijs kunnen zetten. In die drie scenario’s wil Katholiek Onderwijs Vlaanderen samen met alle scholen een zorgvuldig inhoudelijk traject uitstippelen met aandacht voor drie pijlers: leerplanontwikkeling, leerplanimplementatie en aftoetsing.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen engageert zich in dat geval om tegen begin schooljaar 2018-2019 nieuwe leerplannen te ontwikkelen en gedurende het volledige schooljaar 2018-2019 een intens implementatie- en resonanstraject op te zetten:

  • zodat zoveel mogelijk scholen en leraren alle kansen krijgen om zich de nieuwe visie op leerplannen en op de observerende en oriënterende eerste graad eigen te maken;
  • om zoveel mogelijk scholen en leraren vertrouwd te maken met de nieuwe basisopties zodat zij die inzichten kunnen hanteren om leerlingen te ondersteunen in het kiezen van een basisoptie voor het tweede leerjaar;
  • in functie van eventuele bijsturingen van de ontwikkelde leerplannen met het oog op een definitieve goedkeuring door de inspectie in een latere fase.

Zo krijgen alle scholen voldoende gelegenheid om zich grondig voor te bereiden met het oog op een gezamenlijke start in september 2019.

Waarom nieuwe leerplannen?

Waarom kiest Katholiek Onderwijs Vlaanderen resoluut voor nieuwe leerplannen, ook als de modernisering van start zou gaan met de bestaande eindtermen? Heel wat scholen zetten in op onderwijsvernieuwing. We willen die tendensen beantwoorden met goed uitgebalanceerde leerplannen die richting geven én ruimte laten, en de inhoudelijke dynamiek en de continuïteit in een school(team) faciliteren.

Leerplannen vormen een kwaliteitskader dat inzet op een eigen visie, maar ook een identiteitskader dat de unieke identiteit van een school in de diverse samenleving versterkt en ondersteunt. Zo garanderen we voldoende vrijheid voor schoolbesturen om het eigen pedagogisch project vorm te geven vanuit de eigen schoolcontext. We versterken het eigenaarschap van scholen die met eigen beleidskeuzes de vorming van leerlingen gestalte geven. We laten tevens ruimte voor het vakinhoudelijk en pedagogisch-didactisch meesterschap van de leraar, en bieden structuur waar nodig.

Vrijheid van onderwijs

Onze visie op nieuwe leerplannen garandeert scholen en schoolbesturen dat ze hun eigen pedagogisch project ten volle kunnen realiseren en voldoende ruimte krijgen voor eigen beleidskeuzes vanuit hun visie op vorming. Een absolute voorwaarde is wel dat de overheid bij het formuleren van nieuwe eindtermen de vrijheid van scholen en schoolbesturen respecteert en zich beperkt tot het omschrijven van wat de maatschappij minimaal van onderwijs mag verwachten.

Lieven Boeve, directeur-generaal Katholiek Onderwijs Vlaanderen, stelt: “De vernieuwing van het secundair onderwijs gaat voor onze scholen niet alleen over structuur, maar ook over inhoud. Daarom willen onze scholen starten in 2019 met nieuwe leerplannen, of er nu nieuwe eindtermen komen of niet. De leerplannen wil Katholiek Onderwijs Vlaanderen in de komende twee jaar samen met haar scholen en leraren ontwikkelen, in de praktijk brengen en aftoetsen. Want ook nu blijven wij streven naar kwaliteit.”