Interdiocesane proeven – uitstekend instrument voor interne kwaliteitsontwikkeling

23 februari 2017

De interdiocesane proeven (IDP) worden in 2018 voor de vijftigste keer georganiseerd. Ze kennen dus een lange traditie. Initieel gingen ze enkel over de leergebieden wiskunde en Nederlands, maar ondertussen maken ook proeven voor wereldoriëntatie er deel vanuit. Heel wat scholen doen de proef al online, ook al is de proef nog steeds op papier beschikbaar. Door middel van observatieopdrachten besteden we aandacht aan doelen die moeilijker via klassieke evaluatievormen geëvalueerd kunnen worden (bijvoorbeeld doelen rond spreekvaardigheid of zelfredzaam en efficiënt handelen). 

Katholiek Onderwijs Vlaanderen vat de resultaten samen in toegankelijke en bruikbare rapporten. Zo kunnen scholen aan interne kwaliteitsontwikkeling doen. De deelnemende scholen kunnen er onder meer uit afleiden hoe ze scoren in vergelijking met scholen die een soortgelijke leerlingenpopulatie hebben. Analyse van de antwoorden biedt schoolteams suggesties om de eigen onderwijspraktijk te verbeteren. Tegelijk maken de proeven de essentie van bepaalde doelen concreet. Daardoor krijgen leerkrachten een beter zicht op hoe bepaalde doelen kunnen worden geëvalueerd. Door de aandacht voor een breder instrumentarium stimuleert de toets scholen om breed naar kinderen te kijken en ze breed te evalueren. Zo vormen de resultaten op IDP een waardevolle aanvulling bij alle andere bevindingen over een leerling.

De kracht van IDP als kwaliteitsinstrument berust uiteraard in de koppeling ervan aan het pedagogisch project van het katholiek basisonderwijs, zoals dat onder meer in de leerplannen uitdrukking krijgt. Vandaar dat IDP terecht als een unieke combinatie mag beschouwd worden van kwaliteitszorg via gestandaardiseerde toetsen met de vrijheid van onderwijs.

Ondertussen laat de minister onderzoeken of IDP en ook de OVSG-toetsen voldoende wetenschappelijk onderbouwd zijn. Het is eveneens haar vaste voornemen om deelname aan dergelijke gevalideerde toetsen te verplichten. Tegelijk beklemtoont ze dat de toetsen uitdrukkelijk bedoeld zijn voor de interne kwaliteitszorg in de school en dat ze dus geen centrale toetsen zijn waarvoor de leerling moet slagen om het getuigschrift basisonderwijs te krijgen. We kijken alvast met veel vertrouwen uit naar de bevindingen van dat onderzoek, en zullen er uiteraard ook in de komende jaren alles aan doen om IDP als betrouwbaar kwaliteitsinstrument aan onze scholen ter beschikking te stellen.