Goedgekeurde capaciteitsdossiers: en nu?

23 april 2019

Op 5 april 2019 keurde de Vlaamse regering de capaciteitsdossiers goed voor de periode 2019-2021. In alle capaciteitsgemeenten zijn de dossiers goedgekeurd zoals ze via de Lokale Task Forces bij het Departement Onderwijs werden ingediend tegen 15 januari 2019. Intussen zijn, na een correctie van de cijfers aan aanbodzijde, ook capaciteitsmiddelen toegekend aan Aalst.

Voor Brussel, Antwerpen, Gent en de Vlaamse Rand (met name Halle, Vilvoorde en Zaventem) zijn bovenop het beloofde bedrag nog extra middelen vrijgemaakt voor bijkomende plaatsen. Dat impliceert dat er ook extra projecten kunnen uitgewerkt worden.

Het goedgekeurde bedrag is in principe meteen ook het maximumbedrag van de subsidie die aan het project kan toegekend worden. Verhogingen van de subsidies, al of niet omwille van latere uitbreidingen, zijn niet voorzien voor capaciteitsdossiers. Dat is bij reguliere subsidiedossiers bij AGION anders. Capaciteit is een gesloten portefeuille.

Middelen met capaciteitskleuring die AGION ontving ter correctie van de verdeling van de middelen op basis van OD II, zullen in eerste instantie ingezet worden voor de noodzakelijke verhoging van al goedgekeurde capaciteitsdossiers uit de vorige rondes die momenteel door gebrek aan geld geblokkeerd zijn.

Met de aanvaarding van de ingediende projecten gaat de Vlaamse regering uit van het engagement van de schoolbesturen om de beschikbare middelen snel om te zetten in concrete realisaties.

De betrokken scholen/schoolbesturen maken nu, voorafgaand aan de uitvoering van het infrastructuurproject, onmiddellijk werk van een ontwerpdossier bestemd voor AGION.

Het ontwerpdossier is identiek samengesteld zoals een dossier voor andere reguliere subsidieprocedures. Er wordt een standaard-aanvraagformulier toegevoegd, met de vermelding en verwijzing naar het goedgekeurde capaciteitsbudget. Eventueel wordt de Commissie van Deskundigen gevraagd om een gunstig advies te geven indien de voorziene oppervlakte niet kan verantwoord worden binnen de oppervlaktenorm op basis van het geattesteerde leerlingenaantal.

Voor bijkomende informatie en ondersteuning in het verdere traject van je project, onder meer bij de ontwikkeling van het ontwerp en de opmaak van het AGION-dossier, kun je terecht bij de infrastructuur-stafmedewerkers van je eigen regio.