Commissie Onderwijs 31-01-2019 – Verkiezingsmemoranda van GO! en Katholiek Onderwijs Vlaanderen

06 februari 2019

Onderwijscommissaris Caroline Gennez wilde wat meer feedback over de verkiezingsmemoranda van het Gemeenschapsonderwijs en Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor de volgende Vlaamse regering en haalde uit elk enkele elementen: toevallig of niet, uit het eerste allemaal elementen die ook sp.a voorstaat, uit het tweede, net niet… denk ik. Tussen haakjes, ik zal de personeelsleden van het Vlaams Parlement en de parlementsleden er nog eens aan moeten herinneren dat de naam van onze organisatie niet afgekort wordt. Onderwijscommissaris Jo De Ro was het wél eens met enkele maatregelen in ons memorandum (waartoe hij zijn vragen overigens beperkte) en vroeg, net zoals Gennez, wat minister Crevits dacht van een en ander, met name enkele interessante blikvangers. Zijn algemeen oordeel over het perspectief vanwaaruit ons memorandum geschreven was (“een beetje gek”) vond ik dan weer op mijn beurt… euh … een beetje gek. Voorzitter Durnez nam mij de woorden uit de mond en wees op een concreet kenmerk van het tekstgenre “verkiezingsmemorandum van een concrete vereniging”.

Minister Crevits ging elk vermelde element af en keek telkens naar de verbanden met haar beleidsnota en beleidsbrieven Onderwijs plus de antwoorden  die ze in het verleden al gegeven had. Hier en daar leverde dat een nieuw stukje informatie op m.b.t. het huidige beleid (daar waar zo’n memorandum, -- nog een kenmerk van dat tekstgenre --, gericht is aan de volgende, i.c. Vlaamse, regering). Bijvoorbeeld over het hangende werk rond een paper over de verlaging van de leerplichtleeftijd, een periodiek weerkerend dossier. Over andere thema’s, niets nieuws onder de zon, gewoon dus voortzetten nu wat afgesproken was. Iets anders binnen de huidige legislatuur zou pas meer dan… een beetje gek geweest zijn. En de minister ‘vertolkte’ dat ook goed in haar uitleg.

In zijn repliek wees vragensteller De Ro op een boeiend fenomeen dat draait rond “veranderingsgretigheid en rust”. Ik vond dat hij een punt had, zeker… maar ik pas die redenering gelijk ook graag toe op àlle actoren in dezen. Hij wees ook nog op een van zijn stokpaardjes, dat hij weinig terugvond in deze memoranda: dat van de samenwerking over de netten heen.

Interveniënt Koen Daniëls vond, niet onterecht leek mij, dat het antwoord op een aantal elementen in de memoranda was “voort uitwerken wat in gang gezet werd”. Anderzijds wees hij, heel algemeen, nog op de spanning tussen wat in de memoranda stond en wat in de beslotenheid van de koffiekamer op school gevraagd werd. Het tekstgenre in kwestie en het ontstaansproces van zo’n concrete tekst indachtig, vind ik zulke spanning niet eens onlogisch en misschien zelfs niet eens per se problematisch. Zijn slotinsteek, waarbij het perspectief van een verkiezingsmemorandum omgedraaid werd, vond ik, hoewel niet conform de definitie van het tekstgenre, evenmin problematisch. Ook wij moeten inderdaad ondernemend zijn en, zoals bij alles en iedereen, het kan altijd beter. Maar zulks hoort niet in een verkiezingsmemorandum aan de volgende Vlaamse regering thuis. Dat is gewoon een kwestie van tekstuele zuiverheid. Ik deelde de uitspraak van minister Crevits over de slotinsteek van Daniëls, waarover ze blijkbaar getwijfeld had, dan ook niet. Uit ervaring weet ik overigens dat verkiezingsprogramma’s van politieke partijen (nog een boeiend, ander tekstgenre) niet altijd die tekstuele zuiverheid vertonen en verschillende perspectieven vermengen. Dat deden ze beter niet. Soit, uiteraard hebben àlle actoren in een bepaald beleidsdomein elk hun eigen gepercipieerde verantwoordelijkheid, afhankelijk van het specifieke mens- en maatschappijbeeld dat zij voorstaan. Diversiteit, dus… godzijdank (N.B. Evenmin een neutrale formulering, maar voor wie eraan mocht twijfelen, gewoon Standaardnederlands hoor, en geen hoofdletter)!

Ik heb wel genoten van De Ro’s slotwoord, dat hij ontleende aan Stijn De Paepe. Mooi zo.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de memorandums van het Gemeenschapsonderwijs (GO!) en het Katholiek Onderwijs van Caroline Gennez en over het memorandum van Katholiek Onderwijs Vlaanderen van Jo De Ro” aan minister Hilde Crevits.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2031-01-2019%20%E2%80%93%20Verkiezingsmemoranda%20koepels) (Wilfried Van Rompaey).