Commissie Onderwijs 30-01-2020 – Verlaging van de leerplichtleeftijd

04 februari 2020

Er waren al veel langer plannen voor, die politiek soms moeilijk lagen, maar vanaf 1 september 2020 zou het zover zijn: de leerplichtleeftijd zou vanaf dan op 5 jaar i.p.v. 6 jaar liggen. Drie vragenstellers nu zelfs in de Onderwijscommissie: Loes Vandromme, Koen Daniëls en Jean-Jacques De Gucht. De eerste verwees daarbij naar het Regeerakkoord, de beleidsnota Onderwijs en ook uitvoerig naar het heel recente Vlor-advies (op eigen initiatief) ter zake, met daarbij over al die diverse deelaspecten van het thema heel wat vragen. Daniëls herhaalde het voorgaande in een notendop. En De Gucht moest per se een sneer geven naar “70 procent van de scholen” en benadrukte een belangrijk accent van zijn partij om de leerplichtleeftijd nog meer te verlagen. Zijn vragen waren, niet onverwacht, dezelfde als die van zijn collega’s, met nog wel een interessante verwijzing naar een standpunt van de vorige Vlaamse regering.

Het plan van minister Weyts was om dit dossier te regelen via Onderwijsdecreet XXX. Maar de onderhandelingen met de sociale partners over het voorontwerp van decreet waren nog volop bezig en daarom kon de minister, niet ongebruikelijk, geen volledige openheid geven. Er bestond al wel een consensus over de discussie rond levensbeschouwelijke vakken en de minimale impact van het desbetreffend grondwettelijk kader. Alsook over het behoud van de (huidige) indeling tussen het kleuteronderwijs en het lager onderwijs, zoals dat vandaag bestaat. Andere zaken moesten nog worden uitgeklaard.

In hun replieken bevestigden de vragenstellers nogmaals enkele uitgangspunten (beperkte belasting, belang van communicatie) en vroegen aandacht voor o.a. de kwestie van organisaties die voorzien in schoolvervangende dagopvang (bv. revalidatiecentra). Vragensteller De Gucht liet daarbij in het bijzonder niet na om nogmaals zijn dada te herhalen rond de afschaffing van levensbeschouwelijke vakken.

Interveniënt Elisabeth Meuleman wees er vervolgens heel terecht op dat die leerplichtleeftijdverlaging geen garantie betekende voor het gestelde doel. En als die moeilijk bereikbare groep kleuters meer zou deelnemen, waarop ze ook heel terecht hoopte, moesten de middelen ook volgen. Interveniënt Steve Vandenberghe wilde, zoals De Gucht, de leerplichtleeftijd nog verder verlagen en wees terecht op de goede doorstroming vanuit de kinderopvang naar het kleuteronderwijs, met name voor kinderen uit kansarme gezinnen.

In haar slotwoord benadrukte vragensteller Vandromme dat ze met haar casus van het Roeselaarse revalidatiecentrum leerlingen bedoelde die wel degelijk aan de leerplicht moesten voldoen. Vragensteller Daniës verwees heel terecht naar het advies van de Raad van State in dezen. En vragensteller De Gucht… zei niets meer.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de implicaties van de leerplichtverlaging van Loes Vandromme, over de gevolgen van het verlagen van de leerplicht van Koen Daniëls en over de opmerkingen van de Vlaamse Onderwijsraad over de verlaging van de leerplichtleeftijd van Jean-Jacques De Gucht” aan minister Ben Weyts.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2030-01-2020%20%E2%80%93%20Verlaging%20van%20de%20leerplichtleeftijd) (Wilfried Van Rompaey).