Commissie Onderwijs 13-02-2020 – VDAB en artikel 18 DRP

18 februari 2020

We hadden een week voordien nog maar net een vraag om uitleg gehad over zijinstromers in de lerarenopleiding en de onderwijsambassadeur naast diezelfde ochtend de eerste hoorzitting over “kwaliteitsvol onderwijs met voldoende en sterke leerkrachten” (N.B. In de volgende weken volgen er zo nog met een plejade van actoren), of er was al een nieuwe vraag in datzelfde domein, maar wel over een heel specifiek element, dat overigens een week eerder door Koen Daniëls ook opnieuw aangehaald was. Maar nu was de insteek van vragensteller Steve Vandenberghe wel heel specifiek. Ik wik mijn woorden. Als ik niet zou weten hoe enthousiast, constructief en aimabel hij in wezen is, zou ik zijn vraag en dito optreden hoogst kritisch veroordelen. Maar ik weet dat alles wél, dus…

Waarover ging het? Vragensteller Vandenberghe citeerde artikel 18 in het Decreet rechtspositie van het gesubsidieerd onderwijs en vroeg hoe een en ander zat met de verplichting voor scholen, naar zijn zeggen volgens dat artikel, om hun vacatures (N.B. Let op het gebruikte woord hier want dat is relevant!) op de leerkrachtendatabank (van de VDAB) te publiceren.

Minister Weyts legde daarop omstandig en genuanceerd uit hoe een en ander inderdaad zat. Heel accuraat, volgens mij, want er viel wel wat over te zeggen en ja, zeker onderwijspersoneelsregelgeving is nogal ‘technisch’, zoals men zegt, maar… dat was niet tot tevredenheid van vragensteller Vandenberghe, wiens retoriek naar the next level ging. Zelfs Vandenberghes medewerker meende ik even zich met de zaak te horen bemoeien, maar dat mag niet, punt. Ik zou dat soms als gewone burger ook graag doen, maar moet ook leven met dat overigens terechte verbod.

De zalvende woorden van interveniënt Jo Brouns over vertrouwen in de schoolbesturen noch de herhaling van het ministeriële standpunt door interveniënt Koen Daniëls brachten soelaas. Hoe dat goede overzicht van vacatures, waar inderdaad wellicht niemand tegen kon zijn, dan wel het best tot stand kwam, zei die laatste er ook wel niet bij. Eerlijk gezegd, indien al haalbaar, zeker niet makkelijk, lijkt mij.

Vervolgens had minister Weyts beter niet het woord ‘sanctioneren’ uitgesproken, want dat had de vragensteller inderdaad ook niet gedaan. Hoe eveneens accuraat daaropvolgend de toelichting van de minister in dat verband ook was, daar hielp geen lievemoederen aan. Of was dat maar om te lachen, ik weet het niet zeker. De minister vond dat de VDAB-databank overigens al wel een zekere indicator was van wat de vragensteller wilde en herhaalde nogmaals zijn basisstelling: geen energie steken in de controle van de verplichting van artikel 18.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de leerkrachtendatabank in het licht van artikel 18 van het Rechtspositiedecreet van Steve Vandenberghe” aan minister Ben Weyts.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2013-02-2020%20%E2%80%93%20VDAB%20en%20artikel%2018%20DRP) (Wilfried Van Rompaey).