Commissie Onderwijs 06-12-2018 – Zelfdoding als gespreksonderwerp bij CLBch@t

12 december 2018

Onderwijscommissaris Jo De Ro putte uit het jaarverslag 2017-2018 van CLBch@t, waaruit bleek dat er, vergeleken met het voorgaande schooljaar, een duidelijke stijging was van het aantal vragen over zelfdoding, zelfverwonding, lichamelijke gezondheid en misbruik. Hoe interpreteerde minister Crevits die stijging, welke concrete aanpak zag ze mogelijk, zowel via netten en koepels, via Welzijn, als via de hervormde lerarenopleidingen en inzake preventie?

Minister Crevits stelde dat die gestegen CLBch@t-cijfers niet betekenden dat het aantal zelfmoorden ook gestegen zou zijn, gelet op het laatste rapport met de Vlaamse suïcidecijfers van 2017, die een lichte daling voor Vlaanderen vertoonden. Ze was heel lovend over het CLBch@t-initiatief, dat ze ook financieel steunde en lichtte vervolgens haar beleidsaanpak toe met de diverse ingrediënten: tot en met het decreet Leerlingenbegeleiding, de hervorming van de CLB’s en de nieuwe eindtermen toe.

Jo De Ro maakte vooral van deze gelegenheid gebruik om alle teams van de CLB's te bedanken voor dit initiatief dat aansluit bij de leefwereld van jongeren. Hij had nog een bijkomende cijfervraag over het aantal jongeren die door CLBch@t bereikt worden, en vervolgens doorstromen, vanuit de draaischijffunctie van de CLB's, richting welzijn en richting instellingen binnen de jeugdzorg.

Interveniënt Koen Daniëls beklemtoonde het belang van vroegdetectie en van weerbaarheid van jonge mensen. En vroeg of de gegevens tussen CLBch@t enerzijds en de centra voor geestelijke gezondheidszorg anderzijds automatisch doorstroomden.

Minister Crevits was blij met de klemtonen van Daniëls. Ze stelde uitdrukkelijk dat deze thematiek behoorde tot de opdracht van leraren, op wie jongeren inderdaad sneller een beroep doen dan bv. op hun ouders. Dat laatste werd door interveniënt Paul Cordy verklaard doordat de leraar iets verderaf staat.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over zelfdoding als gespreksonderwerp bij CLBch@t van Jo De Ro” aan minister Hilde Crevits.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2006-12-2018%20%E2%80%93%20Zelfdoding%20als%20gespreksonderwerp%20bij%20CLBch%40t) (Wilfried Van Rompaey).