Commissie Onderwijs 06-02-2020 – Levenslang leren bij leraren

12 februari 2020

Met leercultuur en levenslang leren zaten we opnieuw bij een belangrijk personeelsthema. Twee vragenstellers nu: opnieuw Loes Vandromme en Annabel Tavernier. Het thema stond al in oudere teksten en het doel was intussen niet bereikt: Pact 2020 (2009) en de langetermijnstrategie ‘Visie 2050’ van de vorige Vlaamse regering. Op 21 februari 2019 werd Dirk Van Damme uitgenodigd in een vergadering van de verenigde commissies Onderwijs en Werk om het OESO-rapport ‘Skills Strategy Flanders’ voor te stellen. Enkele weken voordien had overigens toenmalig onderwijscommissaris Paul Cordy er al een vraag om uitleg aan Hilde Crevits over gesteld na de voorstelling van het rapport in het Vlaams Parlement op 21 januari 2019. En er werd nog verwezen naar de huidige beleidsnota Onderwijs, met een passage over het zgn. TALIS-onderzoek, en naar een voorstel van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) in een recente parlementaire gedachtewisseling. Stof genoeg over het thema en dus voor vragen, waarbij onder andere ingezoomd werd op de stand van zaken bij het zgn. platform levenslang leren en initiatieven om de leercultuur bij leraren te bevorderen.

Beide vragenstellers hadden dezelfde vragen over het platform. Vragensteller Vandromme hield het wat beknopter en had het specifiek over leraren. Vragensteller Tavernier gebruikte de insteek van de zgn. leerrekening en van een zekere spanning inzake beroepskwalificaties tussen het werkveld en onderwijs.

Het platform levenslang leren zat nog in een voorbereidende fase, zo zei minister Weyts. Voor de deelname van leraren aan professionaliseringsactiviteiten zag hij een positieve evolutie en hij wees op de eigen verantwoordelijkheid van scholen en leraren zelf. Ik vond dat hij een punt had. Hij vermeldde vervolgens een lange reeks mogelijkheden en diverse actoren ter zake. Inderdaad, er bestaat heel wat. En hij had ook oog voor het gekende tijdsprobleem.

Vragensteller Vandromme bevestigde een en ander en maakte van de gelegenheid gebruik om diverse andere mogelijkheden en standpunten van haar partij op een rij te zetten, mét ook een zijsprongetje naar bijvoorbeeld de pedagogische begeleidingsdiensten en de lerarenopleidingen, wat de professionalisering van leraren aanging. Over de specifieke vragen van vragensteller Tavernier had de minister eigenlijk niets gezegd, maar zij herhaalde dan maar zelf enkele zaken.

Interveniënt Jan Laeremans deed een tussenkomst uit het leven gegrepen en sloot zich aan bij het gestelde organisatorische probleem van scholen wanneer leraren afwezig zijn wegens bijscholingen. De beleidsnota van de minister had net voor dat laatste ook aandacht, dixit voorzitter Karolien Grosemans in een korte tussenkomst.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over het bevorderen van de leercultuur bij leraren van Loes Vandromme en over levenslang leren en de deelname aan bijscholingen van Annabel Tavernier” aan minister Ben Weyts.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2006-02-2020%20%E2%80%93%20Levenslang%20leren%20bij%20leraren) (Wilfried Van Rompaey).