Commissie Onderwijs 05-03-2020 – Schoolkamperen

10 maart 2020

Gelet op de tijd van het jaar haalde Roosmarijn Beckers het verhaal van het Inschrijvingsdecreet vanonder het stof. De vaste lezers van deze parlementaire rubriek in onze nieuwsbrief kennen zeker nog het meest recente deel van dat verhaal: april 2019 tot najaar 2019, incl. het plan van de huidige onderwijsminister om ineens nog een ander Inschrijvingsdecreet te schrijven. Ik begreep wel niet zo goed waarom vragensteller Beckers zei dat via een resolutie het Inschrijvingsdecreet van mei 2019 uitgesteld was. Ik heb dat destijds hier omstandig toegelicht in het kader van Beckers’ vraag om uitleg over dit onderwerp op 7 november 2019. Daarnaast leek mij ook haar voorstelling van zaken enigszins overdreven (“Overal in het land worden de tenten en campingwagens weer bovengehaald en staan mensen te kamperen.”…nou, het deed me denken aan hoe een journalist van mijn eigen krant het op 9 maart formuleerde: “Het inschrijvingsseizoen is begonnen, bij de meeste (nwvr: sic!) basis- en secundaire scholen en in Vlaanderen betekent dat vaak (nwvr: sic!): kamperen.”). Maar hoever stond minister Weyts nu met de voorbereiding van de aanpassing van het Inschrijvingsdecreet en quid met de eventuele plaats daarin van een zgn. centraal aanmeldingssysteem in geval van een capaciteitsprobleem?

Het nieuwe decreet zou in werking treden vanaf september 2020, aldus minister Weyts. Het beleidsvoorbereidende werk was bezig. Conform de zgn. resolutie-Jos De Meyer heeft hij dan nog tot 30 april 2020 om zijn ontwerpdecreet (of via een voorstel van decreet?) in te dienen. Het nieuwe decreet zou bepalen (zoals het uitgestelde eerdere Inschrijvingsdecreet) dat er in de instroomjaren van het secundair en het basisonderwijs verplicht digitaal moet worden aangemeld als een school wil kunnen weigeren voor die jaren. De minister wees ook op de financiële middelen waarop scholen al voor de huidige inschrijvingen een beroep hadden kunnen doen voor een digitaal aanmeldingssysteem en dus kampeertoestanden nu al hadden kunnen voorkomen. En hij besloot met een specifieke opmerking over de Hasseltse situatie.

Vragensteller Beckers wilde een Vlaanderenbreed aanmeldingssysteem, interveniënt Loes Vandromme niet (wel gezamenlijke, lokale verantwoordelijkheid), interveniënt Arnout Coel wilde een maximale keuzevrijheid voor de ouders en interveniënt Hannelore Goeman vroeg heel concreet naar het criterium “volgorde” bij digitale aanmelding in het nieuwe decreet.

Vragensteller Beckers stelde ten slotte toch ook een maximale keuzevrijheid van de ouders voor te staan. Hoe dat te rijmen was met haar eerdere pleidooi over een Vlaanderenbreed aanmeldingssysteem begreep ik niet helemaal.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over nieuwe gevallen van schoolkamperen van Roosmarijn Beckers” aan minister Ben Weyts.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2005-03-2020%20%E2%80%93%20Schoolkamperen) (Wilfried Van Rompaey).