Commissie Onderwijs 04-10-2018 – Megatoetsen

10 oktober 2018

De rechtstreekse aanleiding voor deze vragen lag dan wel opnieuw bij een idee van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, maar onderwijscommissaris Koen Daniëls trok zijn vraag om uitleg ruimer open naar diverse, belangrijke aspecten (verschillende soorten toetsen en hun verschillende doelen) van evaluatie in het basis- en het secundair onderwijs. In het gesprek viel een paar keer de term “leerwinst”. Ik had het over de complexiteit van dat concept al meermaals op deze pagina’s, maar dat terzijde.

Minister Crevits vond de toenemende aandacht voor evaluatie een heel goede zaak. Ze overliep wat al bestond en situeerde wat nog niet bestond (telkens met doel en inhoud), maar wel aangekondigd was in het masterplan hervorming secundair onderwijs uit 2013. Met het oog op de overheidsplannen in het secundair onderwijs had ze tegen het kerstreces een Vlor-advies gevraagd over hoe het beleid rond interne kwaliteitszorg en leerlingenevaluatie kon worden versterkt en welke spelers hier welke actie zouden kunnen ondernemen.

Vervolgens ging de minister gedetailleerder in op de nieuwe situatie (met bepaalde decretale verplichtingen) aan het eind van het lager onderwijs met de intussen gevalideerde toetsen en gaf een reeks cijfers rond deelname. Het was nu vooral zaak dat scholen met hun resultaten zelf aan de slag zouden gaan, wat voortaan ook voorwerp zou zijn van de doorlichtingen van de Inspectie 2.0. Dus interessante stof voor later.

Vragensteller Daniëls maakte zich net rond die opvolging van de resultaten zorgen. Hij pleitte voor transparantie rond die resultaten ten aanzien van onderzoekers en wilde een en ander ook longitudinaal (laten) bekijken. Terugkomend op de rechtstreekse aanleiding voor zijn vraag om uitleg (een nog te onderzoeken idee voor zgn. megatoetsen in de eerste graad van het katholiek onderwijs) hoopte hij dat “koepels” zich professioneel zouden laten bijstaan bij de opmaak van die toetsen. Ik meen me te herinneren dat alvast de allanger bestaande OVSG-toetsen en Interdiocesane proeven bij controle het nog niet zo slecht deden inzake validiteit.

Interveniënt Jos De Meyer vond het positief dat sommige koepels erover dachten om in het kader van de interne kwaliteitszorg, niet voor de evaluatie van individuele leerlingen, instrumenten te ontwikkelen om daadwerkelijk na te kijken wat de kwaliteit was van een manier van werken in hun scholen. Centrale eindexamens wilde hij niet.

Wat die terechte longitudinale bekommernis van vragensteller Daniëls betrof, kon minister Crevits melden dat net zo’n onderzoek volop aan de gang was en nog enkele jaren zou duren. Het gevraagde Vlor-advies zou later vermoedelijk stof leveren voor een interessante verdere opvolging van dit gesprek.

Vragensteller Daniëls besloot met een verwijzing naar het boek ‘Zicht op leerwinst. Scenario’s voor gestandaardiseerde toetsen’ van Jan Vanhoof. De lectuur ervan kon hij aanraden. Terecht stelde Daniëls dat gestandaardiseerde toetsen en centrale eindexamens niet hetzelfde zijn, maar ik had dat voordien in het gesprek ook niemand horen beweren.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de invoering van zogenoemde 'megatoetsen' van Koen Daniëls” aan minister Hilde Crevits.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2004-10-2018%20%E2%80%93%20Megatoetsen) (Wilfried Van Rompaey).