Betaald educatief verlof wordt Vlaams opleidingsverlof

15 mei 2019

De combinatie van werk en leren ondergaat een belangrijke wijziging. Werknemers hadden onder bepaalde voorwaarden recht op het betaald educatief verlof. Daarbij mag de werknemer afwezig zijn op het werk om een opleiding te volgen, terwijl het loon wordt doorbetaald. Na de opleiding kan de werkgever een forfaitair bedrag terugbetaald krijgen als compensatie voor gemiste inzetbaarheid.

Vanaf 1 september 2019 hebben cursisten in het volwassenonderwijs recht op Vlaams opleidingsverlof indien de gekozen opleiding arbeidsgericht is en opgenomen is in de opleidingsdatabank voor Vlaamse opleidingsincentives. Een cursist heeft recht op maximaal 125 uur opleidingsverlof per jaar. Het aantal uren Vlaams opleidingsverlof waar een cursist recht op heeft wordt berekend volgens de contractuele tewerkstellingsbreuk, zoals opgenomen in de Multifunctionele aangifte (DmfA) van de maand september van het opleidingsjaar, op voorwaarde dat die minstens 50% bedraagt van een voltijdse tewerkstelling.

De cursist die in september geen contractuele tewerkstellingsbreuk heeft van minstens 50%, heeft recht op het aantal uren Vlaams opleidingsverlof a rato van de contractuele tewerkstellingsbreuk zoals opgenomen in de DmfA van de maand waarin de eerste opleiding start. Dit gebeurt eveneens op voorwaarde dat die minstens 50% bedraagt van een voltijdse tewerkstelling. De cursist kan in het volwassenenonderwijs afwezig zijn op het werk gedurende het voorziene aantal lestijden.

In het digitale platform Vlaamse opleidingsincentives (nog niet online) kunnen werknemers en werkgevers bekijken hoeveel uren opleidingsverlof per werknemer er beschikbaar zijn en of de desbetreffende opleiding wel recht geeft op opleidingsverlof.

Het opleidingsverlof kan opgenomen worden vanaf de voor de start van de opleiding en tot en met de tweede dag na de laatste les of het laatste examen. Een werknemer die een opleiding volgt die een regelmatige aanwezigheid vereist, volgt de opleiding nauwgezet als hij per jaar niet meer dan 10% van de contacturen ongewettigd afwezig is en deelneemt aan de eindbeoordeling. Tenminste, als de eindbeoordeling deel uitmaakt van de opleiding. De werknemer moet bewijzen dat hij de opleiding volgt aan de hand van het inschrijvingsdocument dat het centrum voor volwassenenonderijs uitreikt.